در حال بارگذاری ...
abscissas (axis of)
محور طول‌ها، محور xها
58