در حال بارگذاری ...
abscissa
طول نقطه (در دستگاه مختصات قائم)، x نقطه
57