در سال جهش تولید با حمایت راه آهن صورت گرفت ، تولید قطعات استراتژیک لکوموتیو

           
مطالب مرتبط

افتتاح مجتمع نیکوکاری راه‌آهن

افتتاح مجتمع نیکوکاری راه‌آهن

       

|

منابع انسانی بزرگترین سرمایه شرکت راه آهن است

منابع انسانی بزرگترین سرمایه شرکت راه آهن است

       

|

زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی ، نیاز اولیه تولید

زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی ، نیاز اولیه تولید

       

|

هشتاد درصد بار راه‌آهن مربوط به معادن است

هشتاد درصد بار راه‌آهن مربوط به معادن است

       

|

مرکز جهادی و تحول موجب احصاء ثروت های راه آهن می شود

مرکز جهادی و تحول موجب احصاء ثروت های راه آهن می شود

       

|