جهت کاهش قیمت‌ها، ۵۷ تعرفه بر روی بارنامه احصا شده است