کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکت های خارجی