باروان بستری برای پیوند عناصر حمل و نقل جاده ای

           
مطالب مرتبط

اولین مسابقه رالی خانوادگی خودروهای سنگین در کشور

اولین مسابقه رالی خانوادگی خودروهای سنگین در کشور

       

|

رسیدگی به تخلفات ۴۵ شرکت حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر در استان سمنان

رسیدگی به تخلفات ۴۵ شرکت حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر در استان سمنان

عمده تخلفات شرکتهای حمل و نقل کالا شامل مغایرت مندرجات بارنامه ، دریافت کمیسیون اضافی ، عدم رعایت مقررات در تهیه و تنظیم بارنامه ، و تخلفات شرکتهای حمل و نقل مسافر شامل : برخوردهای نامناسب رانندگان ، عدم رعایت مقررات در صدور صورت وضعیت وغیره بوده است .

|

مرکز ملی مستقل بررسی سوانح حمل و نقل ایجاد می شود

مرکز ملی مستقل بررسی سوانح حمل و نقل ایجاد می شود

       

|

ایمنی حق ملی هر شهروندی است

ایمنی حق ملی هر شهروندی است

       

|

معافیت خودروهای پلاک عمومی بخش حمل و نقل جاده ای از پرداخت عوارض آزادراهی در روز اول دی

معافیت خودروهای پلاک عمومی بخش حمل و نقل جاده ای از پرداخت عوارض آزادراهی در روز اول دی

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌‌ تمامی خودروهای پلاک عمومی بخش حمل و نقل جاده ای در روز اول دی ماه از پرداخت عوارض آزادراهی معاف می شوند .

|