در حوزه حمل و نقل سالانه معادل سیصد و بیست میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم