برای اولین بار جهت کنترل ترافیک راهها از گشت هوایی استفاده می شود