کتاب آزادسازی سرویس های مخابرات ریلی

      نام لاتین کتاب :‌ The Liberation Rail Telecommunication Services     مقدمه   به جرات می توان گفت سیر و حرکت قطارها در ارتباطات داخلی و برون مرزی بدون سرویس های مخابراتی ممکن نیست . امروزه ، شبکه های مخابراتی گسترده تر شده ، گام از مرزهای کشور بیرون نهاده اند و منجر به ارتباطات بین المللی شده اند . در این گستره ، راه آهن کشورها تا مرزهای خروجی خود ، دارای شبکه مخابراتی انتقال نوری است که علاوه بر تضمین ایمنی سیر و حرکت ، موجب افزایش بهره وری و شکوفایی اقتصادی می شود . در این کتاب علاوه بر تشریح ارتباطات مخابراتی داخلی و بین المللی ، مروری بر اصول تضمین کیفیت ، نگهداری و تعمیر و همچنین محاسبه تعرفه های ارتباطات مخابراتی مذکور و استانداردهای مربوطه شده است .         فهرست متون کتاب   فصل ۱ - سیستم انتقال مخابرات نوری فصل ۲ - ارتباطات سراسری و انتقال ترافیک دیتا فصل ۳ - اصول محاسبه تعرفه های مخابراتی فصل ۴ - آزادسازی سرویس های مخابراتی فصل ۵ - توافق نامه های مخابراتی و تضمین کیفیت فصل ۶ - نگهداری و تعمیر فصل ۷ - بررسی استانداردهای شبکه های مخابرات ریلی     تالیف : احمد خدایی - مازیار یزدانی - فاطمه حاجی زاده   ناشر : انتشارات میرماه