کتاب جزایر ایرانی خلیج فارس

      نام لاتین : Iranian Islands in Persian Gulf     مقدمه   هزاران سال پیش بر اثر حرکات کوهزایی در دل دریای پارس - که خلیج فارس امروزی بخشی از آن است - برجستگی هایی به شکل جزیره از دل آب سربرآورند . امروزه مسافرانی که سوار بر هواپیما از فراز خلیج فارس عبور می کنند ، آنها را یکی از پس از دیگری همچون نگین های انگشتری از جنس در و گوهر و مروارید از نظر می گذرانند . نام جزایر خلیج فارس ، عموما پارسی است . این نام ها را از قرن ها پیش بر این جزایر نهاده اند و همگی دارای ریشه تاریخی یا محلی هستند .           فهرست متون کتاب   فصل اول : جزایر دارای جمعیت انسانی فصل دوم : جزایر خالی از جمعیت   نویسندگان : کیانوش کیانی هفت لنگ - مانی سعیدی ، به اهتمام رضا راه چمنی   ناشر : انتشارات اسرار دانش