کتاب بازاریابی بنادر

    نام لاتین : Port Marketing     مقدمه   در بررسی حمل و نقل دریایی ، توجه به سه بخش زیر ضروری است : ۱ - شناور : به عنوان وسیله حمل و نقل ۲ - کالا : آنچه که باید حمل شود ۳ - بندر : واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی رابطه ای که ، همیشه بین شناور و کالا وجود دارد ، این است که یا شناور به دنبال کالا است ، و یا آنکه به جستجوی شناور است . بندر ، واسط بین حمل و نقل دریایی و زمینی است . تعاریف پیشین ، بنادر را به عنوان محل هایی برای تخلیه و بارگیری کالا معرفی می کنند ، ولی امروزه این تعریف بسیار ناقص به نظر می رسد . پس از این خواهیم دید که در طول این سالها بنادر از واسطه صرف بین حمل و نقل دریایی و زمینی (بنادر نسل اول) به محل هایی برای ارائه خدمات فوق العاده (بنادر نسل سوم) تکانل یافته اند .             فهرست متون کتاب   فصل ا - مفاهیم اساسی حمل و نقل بین المللی فصل ۲ - حمل و نقل دریایی بین المللی فصل ۳ - بازاریابی بنادر فصل ۴ - مطالعات موردی پیوست     تالیف : ساسکیا والترز   مترجمین : حمید حمیدی - ثریا قیصری   ناشر : انتشارات اسرار دانش