کتاب دریای پارس در سفرنامه سیاحان

      نام لاتین : Persian Sea in Itinerary of Explorers     مقدمه    اگر کهن ترین عامل ارتباط درون گروهی را زبان و گفت و گو بدانیم ، ( سفر ) و در نتیجه تماس میان جوامع و ارتباط برون گروهی را می توان دومین اصل ارتباط موثر به حساب آورد . در گذشته های دور ، تاثیر ارتباط به سبب کندی انتقال اطلاعات ، فقدان وسیله سفر و سلطه ارزش های سنتی کمتر از امروز بود ، اما اکنون تحولات پدید آمده در حوزه ارتباطات ، چنان سرعت شگفت انگیزی گرفته که انسان قرن بیست و یکم را بی هیچ حد و مرزی به ناگاه به جایی به نام (دهکده جهانی) پرتاب کرده است .           فهرست متون کتاب     فصل اول : سفرنامه های باستانی (یونان) فصل دوم : سفرنامه های ایرانیان و اعراب در سده های میانی فصل سوم : سفرنامه های عصر صفوی تا قاجاریه فصل چهارم : سفرنامه های معاصر     نویسندگان : کیانوش کیانی هفت لنگ - مانی سعیدی - به اهتمام مریم مرادی   ناشر : انتشارات اسرار دانش