فرود هواپیما


ورتکسهای دو نوک بال ، ورتکسهای نوک فلپها ، ورتکسهای فینها و آشفتگی ناشی از سرمایش لبه حمله در یک MD11 هنگام فرود