در حال بارگذاری ...
 • آموزش رانندگی - چهارراه

    چهار راه   چهارراه های هم عرض به چهارراه هایی که عرض خیابان های منتهی به تقاطع ، یک اندازه باشد که مشخصه آن یا اینکه خط کشی ...

   

  چهار راه

   

  چهارراه های هم عرض

  به چهارراه هایی که عرض خیابان های منتهی به تقاطع ، یک اندازه باشد که مشخصه آن یا اینکه خط کشی نرسیده به مرکز تقاطع از چهار مسیر یا ممتد کامل باشد و یا مقطع کامل باشد.

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

   

  نمونه هایی از چهارراه هم عرض

   

   

  چهارراه های غیر هم عرض

  به چهارراه هایی که عرض خیابان های منتهی به تقاطع یکسان نباشد که مشخصه آن خط کشی نرسیده به تقاطع از سمت عرض کم ممتد و از سمت عرض زیاد مقطع باشد.

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

   

  نمونه چهارراه غیر هم عرض

   

  قواعد

  در چهارراه های هم عرض که فاقد تابلوی ایست یا تعیین کننده مسیر حرکت باشد :

   

  - اگر سه ماشین باشند رعایت حق تقدم با وسیله ای که سمت راست آن خالی باشد و بعد ماشینی که سمت راست آن خالی شد به ترتیب حرکت می کند. ۳←۲←۱

  - اگر چهار تا ماشین باشد حق تقدم با ماشینی است که گردش به راست انجام دهد و بعد به ترتیب ماشینی که سمت راست آن خالی باشد به حرکت ادامه می دهد.

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

   

  حق تقدم در در چهارراه هم عرض که فاقد تابلوی ایست می باشد

   

   

  در چهارراه های هم عرض که تابلوی ایست داشته باشد :

  - حق تقدم با وسیله ای که تابلوی ایست در مسیر آن نباشد و آن ماشینی که تابلوی ایست در مسیرش قرار دارد آخرین ماشین باشد که از تقاطع می گذرد.

   

   

  آموزش رانندگی - چهارراه

   

  در چهارراه هایی که عرض آنها یکی نباشد. (غیر هم عرض) :

  - اگر چهار تا ماشین باشند اول آنهایی حرکت می کنند که در مسیر عریض تر حرکت می کنند و از بین این دو ، حق عبور با وسیله ای که گردش به راست دارد و در بین دو تایی که در مسیر کم عرض ایستادند حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن خالی باشد.

  - اگر سه تا ماشین باشد حق تقدم از بین وسیله هایی که در مسیر عریض تر قرار دارند با وسیله ای است که سمت راست آن خالی باشد و بعد به ترتیب آن ماشینی که در مسیر عریض تر حرکت می کند و بعد از آن با وسیله ای است که در خیابان کم عرض می باشد.

   

   

  در سه راهی ها :

  - حق تقدم با وسیله ای که در خیابان مستقیم است. ۲←۳←۱

  چرا ۲ اول حرکت می کند ؟

  برای اینکه ۲ مستقیم در حال حرکت و ۳ قصد گردش به چپ دارد و ۱ در فرعی قرار دارد.

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

   

  حق تقدم در سه راهی

   

   

  در چهارراه هایی که زاویه دید بسته باشد :

  - جایی که آیینه های بغل ماشین ما به موازات گوشه های دیوار که شد ایست کرده :

  شماره ۳ ایست کامل ← چون تابلوی ایست در مسیر دارد.

  اول شماره ۴ ← چون سمت راست آن آزاد است به خاطر ایست کامل ۳.

  دوم شماره ۱ ← چون سمت راست آن خالی می شود.

  سوم شماره ۲ و بعد هم شماره ۳

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

   

  حق تقدم در چهارراهی که زاویه دید بسته دارد

   

   

  در تقاطع هایی که با ورود ماشین در حال ماموریت رو به رو می شویم در هر شرایط حق تقدم با همان وسیله است و بعد از عبور آن وسیله قانون رعایت حق تقدم منصوب به همان جا را رعایت می کنیم. مثلا اگر ۴ تا ماشین با هم بودند حق تقدم با آن ماشینی است که به سمت راست گردش دارد و اگر ۳ تا ماشین بودند حق تقدم با وسیله ای که سمت راست آن خالی باشد.

   

   

  نکته

  گردش به راست با چراغ قرمز ممنوع می باشد. در چنین مکان هایی گردش به راست آزاد می باشد : در میدان های فاقد چراغ راهنمایی حق تقدم عبور با وسیله ای است که نزدیک حریم میدان در حال حرکت می باشد راهنمای سمت چپ الزامی است و حرکت از سمت چپ صورت می گیرد.

   

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

   

  گردش به راست با چراغ قرمز ممنوع می باشد

   

  دنبال کنید

   

   

  آموزش رانندگی با خودروی سواری

  آموزش رانندگی - کنترل نگاه در رانندگی

  آموزش رانندگی - دوربرگردان ها
  آموزش رانندگی - قلق گیری کلاچ
  آموزش رانندگی - نیم کلاچ
  آموزش رانندگی - رعایت حق تقدم
  آموزش رانندگی - گردش به راست و چپ
  آموزش رانندگی - قانون ایست
  آموزش رانندگی - فاصله عرضی
  آموزش رانندگی - نحوه رانندگی در باران
  آموزش رانندگی - تنظیم سرعت در دنده عقب
  آموزش رانندگی - دنده عقب
  آموزش رانندگی - دور یک فرمان

  آموزش رانندگی - دور دو فرمان
  آموزش رانندگی - پارک دوبل
  آموزش رانندگی - پارک ال
  آموزش رانندگی - دنده معکوس
  آموزش رانندگی - حرکت دور میدان

  آموزش رانندگی - تقاطع
  آموزش رانندگی - چهارراه
  آموزش رانندگی - سبقت

  آموزش رانندگی - کنترل کلاچ در سربالایی

  آموزش رانندگی - نحوه ترمز گرفتن

  آموزش رانندگی - سرعت گیر

   

   

   

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران (2)