در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه اجرایی احداث بنادر خشک در کشور

   

   

  آئین نامه اجرایی احداث بنادر خشک در کشور

   

   

  در راستای اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بندهای ۱ و ۲ جز "ز " ماده (۱۶۳)  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد و مصوبات دولت محترم مبنی بر اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق حضور فعال بخش غیردولتی در امور تصدی گری فعالیت های راه آهن با رویکرد تسهیل و تسریع شرایط ، نحوه فعالیت و حضور بخش غیردولتی دراجرای امور مربوط به حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به آن ، به ویژه با احداث بنادر خشک در کشور ، " آئین نامه اجرایی احداث بنادر خشک در کشور " به‌ شرح زیر تهیه و تدوین گردید و به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.

   

  ماده ۱ – اهداف احداث وبهره برداری از بنادر خشک در کشور :

   

  به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و امور تصدی گری بخش غیردولتی در حوزه فعالیت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به آن در راستای حمل و نقل کالا از طریق شبکه ریلی سراسری کشور با رویکرد احداث فضاهای تخلیه و بارگیری مورد لزوم و انجام امور بندری و ترخیص کالا با هدف  تسهیل و تسریع در امر جابجایی کالا و ارائه خدمات متناظر در خصوص تخلیه و بارگیری و انبارداری کالاها و امور گمرکی ، قرنطینه ، ترخیص کالا ، کاهش ترافیک نگهداری و دپوی کالا در اسکله و بنادر بدلیل کمبود فضای مورد لزوم در خصوص موارد مطروحه، با وجود شرایطی خاص و مبتنی بر ایجاد و توسعه  فضای کسب و کار و انجام سرمایه گذاری در این عرصه با حضور بخش غیردولتی و براساس  مواد و مستندات قانونی  مصوب شده همچنین براساس برنامه توسعه پنج ساله پنجم توسعه ، افزایش سهم حمل و نقل از کل سهم حمل و نقل عمومی بار جهت دستیابی به سهم ۳۰ % درصدی در حمل کالا تا پایان برنامه پنج ساله  هدف گذاری شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

  ماده ۲- کلیات و تعاریف

   

  الف - راه آهن :   شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران

   

  ب - سرمایه گذار :  بخش غیردولتی که متقاضی سرمایه گذاری در زمینه احداث بندر خشک در کشور می باشد.

   

  ج - سرمایه پذیر: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ، شرکت فرودگاهها ، سازمان بنادرودریانوردی و یا هر یک  از دستگاه های اجرایی بخش حاکمیتی دولت ، که براساس پیشنهاد سرمایه گذارنسبت به استفاده ازهریک ازشقوق حمل ونقل جهت اتصال به بندرساحلی وسایر فعالیت های مربوطه ، سرمایه پذیر ، دستگاه اجرایی مرتبط باحمل ونقل موردنظر و یادستگاه های اجرایی ذیصلاح مربوطه مد نظرخواهد بودکه وظیفه بررسی شرایط جهت حضورسرمایه گذار ، براساس مفاداین آئین نامه وسایرمستندات قانونی مربوطه را برعهده دارد .

   

  د- پروژه : منظور از پروژه ، پروژه احداث بندر خشک می باشد که موضوع فعالیت پروژه مذکور عبارت است از: سرمایه گذاری واحداث  کلیه ساختمان ها ، اماکن ، تاسیسات وایجاد فضاهای اجرای تخلیه وبارگیری وانبارداری ، امورگمرکی و قرنطینه درراستای ایجاد یک بندرخشک توسط سرمایه گذار طبق کروکی ونقشه های مورد نظر وبهره برداری بمنظور عملیات تخلیه وبارگیری کانتینروانبارداری کالاهایی که یک سر آن به عملیات ریلی- جاده ای ویا هوائی ختم می شود ، استریپ ، جابجایی وتعمیرات جزئی وسایل نقلیه ای که درحین حمل و جابجایی واگن دچار صدمه جزئی می شوند ، تامین تجهیزات و انتقال کلیه فعالیت های مذکور به همراه ماشین آلات و سایر امکانات به سرمایه پذیر براساس  نوع قرار داد ، پس از اتمام موعد بهره برداری .

   

  ه - بندر خشک (Dry Port  ): پایانه ای ترکیبی در پس کرانه است که به بندری ساحلی متصل است. تجهیزات لازم و کافی برای مواجهه با تردد ناشی ازچندین شیوه حمل ونقل اعم از: جاده ای ، ریلی وهوایی در آن در نظر گرفته شده اند و مشتریان می توانند کالاهایشان را با استفاده از این شیوه های مختلف به آن ارسال کنند و یا از آن تحویل گیرند.علاوه بر خدمات پایه ای که پایانه های سنتی کالادر پس کرانه ارائه می دهند، خدماتی نظیر انبارداری کالا، نگهداری ازکانتینرهای خالی، تعمیرات کانتینر، امورگمرکی وترخیص و پشتیبانی کالاها نیز در بنادر خشک ارائه می شوند. مهمترین اهداف راه اندازی بنادر خشک عبارتند از: افزایش خدمات بندری در مناطق داخلی کشور، افزایش کارایی حمل و نقل ، بهبود فرایند توسعه پایدار وکاهش آثار زیست محیطی و ...

   

  و- اسکاپ : موسسه (کمیسیون ) اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیهESCAP=Economic and Social Commissin for Asia and the Pasific  می باشد.این کمیسیون یکی از۶ رکن اصلی سازمان ملل متحد بوده که از وظایف این کمیسیون هماهنگی مشترک کشورهای عضودر جهت بالابردن سطح زندگی در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی است.

   

  ز– مجوز فعالیت : مجوزی است که سرمایه پذیرجهت فعالیت درزمینه احداث وبهره برداری ازبنادرخشک به درخواست سرمایه گذارصادر می نماید.

   

  ح - سرمایه گذاری مستقیم وغیرمستقیم : (ازقبیلBOT وروشهاوقراردادهای مشابه آن،EPCF،Finance (تامین مالی) وسایر روش های سرمایه گذاری

  سرمایه گذاری در احداث بنادرخشک موجب می گرددکه هردو طرف پروژه و یا قرارداد مکلف به انجام اقدامات مورد لزوم جهت دستیابی به شرایط مناسب فنی ، مالی و اقتصادی  با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و براساس این آئین نامه می باشد.سرمایه گذاری به دوروش  مستقیم وغیرمستقیم بوده که برطبق پیشنهاد سرمایه گذاردرجهت احداث بندرخشک براساس جانمایی مندرج دراین آئین نامه،سرمایه پذیر ضمن حمایت از اقدامات مورد نظر، نسبت به تسریع در امور مربوط به اخذ مجوزها ، در اختیارقراردادن اطلاعات مورد نیاز وحذف شرایط غیرضرور با رویکردی حمایتی سایر اقدامات مورد نظر را با هماهنگی باسایر دستگاه های اجرایی وادارات مربوطه انجام خواهد داد.

   

  تبصره ۱- سرمایه گذاری به روش BOT (ساخت، بهره برداری وانتقال) و سایر روشها و قرارداد های مشابه آن : در روش BOT و سایر روش ها و قرار دادهای مشابه آن که در ذیل این تبصره آمده است ، براساس تعاریف و نحوه عملکرد هریک از روش های زیر ، سرمایه گذار پس از تصویب تفاهم نامه مربوطه فی مابین سرمایه گذار و توسط سرمایه پذیر و می بایست نسبت به تامین شرایط و انجام اقدامات مورد لزوم براساس مفاد مندرج در تفاهم نامه اقدام و در راستای حصول نتایج لازمه  برای عقد قرار داد BOT و سایر روش های مشابه اقدام نماید.

   

  درروش سرمایه گذاری مستقیم بصورت "ساخت – بهره برداری وانتقال یا واگذاری"(BOT)وانواع روش ها وشیوه های دیگری که بلحاظ قراردادی مشابه هم می باشند ، هرکدام بسته به نوع پروژه ، شرایط  وموقعیت جغرافیایی وزمین محل طرح ، روش ونحوه سرمایه گذاری وتوافق بین طرفین و سایر فاکتورها می توان  بهره جست.این مواردکه موجب جلب نظر سرمایه گذاربرای ورود به سرمایه گذاری دراحداث بنادر خشک می باشد ، مکان انجام سرمایه گذاری ازطریق آنها قابل بررسی وپیشنهاد از سوی سرمایه گذارمی باشد که شرح ذیل آمده است:

   

   

  ۱ - قرارداد ساخت – اجاره – انتقال :                                                 BLT   Build–Lease – transfer      or          BRT   Build–Rent – transfer

  ۲ - قرارداد ساخت – مالکیت – بهره برداری:                                       BOO   Build –Own- Operate                                                       

  ۳ - قرارداد ساخت – مالکیت – بهره برداری و انتقال :            BOOT  Build- Own- Operate – transfer    

  ۴ - قرارداد ساخت – انتقال – بهره برداری :                                 BTO   Build – transfer - Operate                                           

  ۵ - قرارداد ساخت – بهره برداری و تمدید انتقال :    BOR  Build- Operate – Renewal of Consession

   

  تبصره ۲- سرمایه گذاری به روشEPCF  ونحوه اجرای آن : E: Engineering - P: Procurement –C: construction  - Finance  F

  EPCF   به معنای "طراحی ( مطالعات ) ومهندسی پروژه واجراء ( احداث پروژه ) و خرید ( تجهیزات و قطعات ) و سرمایه گذاری ( فاینانس  پروژه ) می باشد.در این روش که براساس مستندات قانونی مربوطه و فرایند اجرایی آن صورت می گیرد ، سرمایه گذار ۸۵ ٪ سرمایه را جهت انجام پروژه برای فعالیت مورد نظر آماده نموده و سرمایه پذیر نیز می بایست ۱۵ ٪ درصد مابقی آن را تامین و تودیع نماید. با توجه به اینکه سرمایه گذار قصد انجام فعالیت و بهره برداری از پروژه را دارد ، این روش سرمایه گذاری بطورغیرمستقیم بوده و تنها ، موضوع احداث و تامین مالی آن مطرح بوده که بسته به شرایط و موقعیت ، سرمایه گذار یا سرمایه پذیر نسبت به عقد قراردادی با طرف دیگری جهت اجرای پروژه به صورت EPCF اقدام نموده و پس از اجرای پروژه ، سرمایه گذار جهت بهره برداری وارد موضوع شده و نسبت به پرداخت هزینه های صورت گرفته براساس قرارداد فی مابین ، اقدام خواهد نمود.ممکن است سرمایه پذیر وبه عبارتی بخش دولتی بخواهند بندر خشکی را با انجام حمایت هایی از این طریق برای تسهیل شرایط جهت جلب نظر و ارائه سیاست های حمایتی انجام داده ودر نهایت پس از احداث آن ، بندر خشک را به سرمایه گذار تحویل و نسبت به انجام محاسبات مالی و اقتصادی آن براساس قرارداد صورت گرفته و روش سرمایه گذاری بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار اقدام خواهد شددراین شیوه ازروش ها و قراردادهای مشابه BOT می توان بهره برد.

  تبصره ۳- سایر روشهای اشاره شده از قبیل Finance  (تامین مالی) و غیره : براساس روشهای اجرایی قانونی مربوط به آن  ومفاد مندرج در این آئین نامه وهمچنین مواردمندرج درقرار داد احداث و بهره برداری پروژه عمل خواهد شد.

  ط - مستندات قانونی : مستندات قانونی شامل مواد ۱۶۲ ، ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همچنین مصوبات ملی و استانی هیئت وزیران می باشد.

  ی – قرار داد : توافقنامه ای است که فی مابین سرمایه گذار و سرمایه پذیر براساس مفاد این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و پیشنهاد سرمایه گذار که در قالب طرح توجیهی و تعیین شرایط مورد لزوم براساس حجم پروژه ، روش سرمایه گذاری و اقداماتی است که طبق آن اطلاعات و مستندات فوق تهیه و پس از تائید و قبول دوطرف امضاء و مصوب خواهد شد.

  ک - هیئت نظارت : هیئتی است به ریاست معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی متشکل ازنمایندگان شرکت راه آهن ج.ا.ا ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، شرکت فرودگاه ها ، سازمان بنادر و دریانوردی ، گمرک ج.ا.ا 
  وسایر دستگاه های اجرایی که بنا برموضوع نسبت به هربخش توسط هیئت نظارت جهت رسیدگی موضوع مربوطه دعوت می گردد.وظیفه این هیئت ،نظارت بر اجرای صحیح  پروژه ، احداث  و بهره برداری و همکاری با سایر بخش ها ، سازمان ها و شرکت ها و موسسات غیردولتی و بررسی روند اخذ مجوزها و سایراقداماتی که سرمایه گذار و سرمایه پذیر در قبال یکدیگر موظف به انجام می باشند.

   

  ماده ۳– جانمایی محل استقرار بنادر خشک در کشور:  جانمایی بنادر خشک درکشور براساس طرح جامعی است که با رعایت شرایط مندرج در این آئین نامه وشاخصه های مندرج  در بند ج  این ماده می باشد.لیکن سرمایه گذارمی بایست براساس مفاد این آئین نامه و سایر مستندات قانونی مربوطه، کلیه اطلاعات مربوط به جانمایی ، نقشه ها ومحل استقرار هر فعالیت راذکر نموده وجهت بررسی واعلام نظر وتصویب به سرمایه پذیر ارسال نماید.

   

  الف- جانمایی براساس مصوبه اسکاپ : براساس موافقت نامه اسکاپ ۹ منطقه مشخص در ایران جهت احداث بندر خشک اعلام و به تصویب رسیده است که این مناطق براساس اولویت بندی ویا به صورت  اصلی – فرعی  می باشند که عبارتند از :

   

  اولویت های اصلی :

   

  ۱ - فرودگاه بین المللی امام خمینی (استان تهران)

  ۲ - ایستگاه شهید مطهری (استان خراسان رضوی)

  ۳ - منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم ( استان قم)

  ۴ - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان  (استان کرمان)

   

   

  اولویت های فرعی :

   

   

  ۱- -منطقه آزاد اروند  (استان خوزستان )

  ۲ - منطقه ویژه اقتصادی سهلان  (استان آذربایجان شرقی)

  ۳ - منطقه ویژه اقتصادی سرخس  (استان خراسان رضوی)

  ۴ - فرودگاه بین المللی شهید دستغیب  (استان فارس- شیراز)

  ۵ - مرکز لجستیک زاهدان  (استان سیستان و بلوچستان )

   

   

  تبصره ۱ – چنانچه سرمایه گذار نسبت به احداث بندر خشک در یکی از مناطق تصویب شده توسط اسکاپ پیشنهاد خود را ارائه نماید ، موضوع احداث بندرخشک مورد نظر، باتوجه به اینکه اماکن فوق دارای مصوبه  بین المللی توسط اسکاپ بوده ، لیکن می بایست طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی فعالیت مورد نظر خودرا به سرمایه پذیر ارسال نماید. لیکن  بهره مندی از اماکن مصوب شده برای احداث بندر خشک ، به دلیل نزدیکی برخی از مناطق مشخص شده به عنوان بندرخشک به یکدیگر و یا مبادی ورودی - خروجی کالاها ،ابتداء می بایست نسبت به منطقه مورد پیشنهاد سرمایه گذار،یکی ازاولویت های اصلی ومهم که در بند الف این ماده آمده است را انتخاب ودرصورت فعال بودن ویا دردسترس نبودن و همچنین در موارد خاص ، نسبت به بهره مندی از سایر اولویت های فرعی جهت احداث بندرخشک در منطقه مربوطه اقدام نمود.

   

  تبصره ۲ – موارد خاص در تصمیم گیری انتخاب مراکزی بجز اولویت اصلی و انتخاب برخی اولویت های فرعی قبل از احداث و فعال شدن بنادر خشک اصلی و مهم کشور در منطقه مربوطه ، نیازمند اخذ مصوبه هیئت  نظارت بر احداث ، فعالیت و بازار بنادرخشک می باشد.این مصوبه درصورتی تصویب وتائید می گردد که هیچ متقاضی ای برای احداث بنادرخشک در منطقه مورد اشاره برای ایجاد بندرخشک اصلی وجود نداشته باشد وگرنه براساس مفاد مندرج در ماده ۳ این آئین نامه ، اولویت دراحداث بنادرخشک درابتداء با مناطق مشخص شده اصلی به دلیل اهمیت مبادی ورودی - خروجی بار در منطقه و سپس مناطق فرعی که از حمل و نقل و میزان بار عبوری کمتری برخوردارند ، خواهد بود.

   

  ب - جانمایی براساس طرح های استانی مطرح شده درمصوبات ریاست جمهوری وهیئت وزیران: علاوه برموارد مشخص شده در بند الف این ماده ، پیشنهاداتی جهت احداث بندرخشک براساس نیاز برخی استان ها علاوه بر مناطق مصوب اسکاپ و به پیشنهاد و صلاحدید مسئولان و مدیران استان های مربوطه  مطرح گردیده ، براساس هماهنگی ها و توافقات صورت گرفته فی ما بین استانداری ها ، نهاد مربوطه حمل ونقل و هئیت وزیران وسایر دستگاه های اجرایی مربوطه به لیست بنادر خشک مصوب شده افزوده شده است.لیکن سرمایه گذارموظف به ارائه طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی فعالیت مورد نظر خود به سرمایه پذیر جهت بررسی و اعلام نظر و تصویب براساس این آئین نامه می باشد.     

   

  موارد مصوب شده به شرح ذیل می باشند:

   

  ۱ - منطقه آپرین- شهرستان اسلامشهر- در مجاورت ایستگاه  آپرین .

  ۲ - منطقه مهریز- شهرستان مهریز (کیلومتر9 جاده سیمان تجارت مهریز ) استان یزد.

  ۳ -  ایستگاه  سیستان -  منطقه  شرق اصفهان –  استان اصفهان .

   

  ج-  جانمایی براساس پیشنهاد سرمایه گذار  (شرایط فنی - ضرورت اجرای طرح ودسترسی به محورهای مواصلاتی ):

   

  سرمایه گذار می تواند با رعایت شرایط و نحوه چگونگی احداث بندرخشک مندرج در این آئین نامه و سایر مصوبات مربوط به این موضوع ، با ارائه طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی نسبت به ضرورت احداث آن ، بررسی میزان بارهای عبوری و یا ورودی در مجاورت محل اجرای طرح مورد نظر و همچنین تشریح سایر موارد مورد لزوم و مستندات مربوط به آن و ارائه آن به سرمایه پذیر، اقدام نماید.جانمایی پیشنهادی سرمایه گذار مستلزم وجود شرایط واستدلال های منطقی ودلایل فنی می باشد.جانمایی احداث بنادر خشک تدوین شده توسط اسکاپ و همچنین طرح های استانی و مصوبات هیئت وزیران وکلیه موارد پیشنهادی سرمایه گذاران جهت مکان  مورد نظر برای احداث بنادر خشک با توجه به برنامه های توسعه ای در کشور براساس یکی از ادله و مفاد مستدل ذیل صورت گرفته ونیزخواهند گرفت.صدورمجوزاحداث و اجرایی نمودن پروژه بندر خشک نیز براساس مفاد این آئین نامه وسایر مستندات قانونی مربوطه خواهد بود.

   

  1-  دسترسی به شبکه ریلی کشور

  2- قرار داشتن در مسیرهای بارهای جاده ای و ریلی کشور

  3-  قرار داشتن در مسیرهای ارتباطی به بنادر دریایی کشور

  4- مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشور

  5-  مبادی ورودی و خروجی کالا از کشور

  6-  فرودگاه ها :

   

  ۱-۶-  فرودگاه هایی که درمجاورت کانون های جابجایی کالاها / تولید و یا دپوی آنهاقرار دارند وقابلیت حمل ونقل هوائی کالارا ازطریق ترمینال/پایانه حمل کالارا دارند.این فرودگاه ها براساس اتصال ویا نزدیکی به بنادرساحلی جهت حمل کالاها ضمن ارسال کالا به فرودگاه ، قابلیت وتوانمندی حمل کالاها را به سایر استان ها و سایر کشورها از طریق حمل هوائی دارا باشند .

   

  ۲-۶- فرودگاه های بین المللی درکشورها و یا شهرهای مهم و بزرگ کشور از قبیل : پایتخت کشورها و یا استان های مهم کشور.

   

  تبصره- چنانچه سرمایه گذار بخواهد ، خارج از نقاط واماکنی که مورد تصویب و جانمایی اسکاپ، مکانی را جهت احداث بنادر خشک انتخاب و معرفی نماید ، ابتداء می بایست  پیشنهاد خود را در قالب طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی به سرمایه پذیر اعلام نموده تا ضمن بررسی و اعلام نظر در خصوص  جانمایی مکان مورد نظروضرورت احداث طرح وسایر اقدامات مورد لزوم ، از سایر واحدها ودستگاه های اجرایی کشوراستعلام های مورد نظر را نسبت به تائید و یا عدم تائید احداث طرح بندر خشک اخذ گردد.

   

  ماده۴ – شرایط حضور و نحوه فعالیت سرمایه گذار

   

  الف- شرایط سرمایه گذار : سرمایه گذاری می بایست از حیث داشتن سرمایه مالی لازم جهت احداث ، بهره برداری و سایر اقدامات مرتبط با فعالیت های این حوزه و همچنین استفاده از تیم فنی و مهندسی لازم جهت احداث ، بهره برداری و اجرای پروژه مذکور، وضعیت خودرا مشخص وبه سرمایه پذیر اعلام نماید.سرمایه پذیرمی بایست اطلاعات فنی ومالی فعالیت های سرمایه گذاررا از واحدهای مرتبط استعلام نماید.   

   

  ب – نحوه فعالیت سرمایه گذار: به منظورتسهیل و توسعه تجارت،رقابت پذیرکردن فعالیت های حمل ونقل  وترکیبی،سرمایه گذارمی بایست با ارائه طرح مورد نظر خود به همراه نقشه ، جانمایی هر فعالیت درمحل های مورد نظر طرح وارائه مشخصات فنی ومهندسی طرح پیشنهادی خود به سرمایه پذیر اقدام نماید. سرمایه پذیر مکلف است جهت اخذ تائیدیه های فنی مورد لزوم برای احداث پروژه مذکوردر راستای حمایت از سرمایه گذار با هماهنگی ادارات مرتبط اقدامات لازم را انجام دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  تبصره ۱ – چنانچه سرمایه گذار قصد  استفاده  و بهره مندی از شبکه ریلی سراسری از طریق احداث خط فرعی (صنعتی – تجاری) جهت  اتصال  بندرخشک  مورد نظر به بندر ساحلی را داشته باشد ، می بایست نظرات فنی و اقتصادی ادارات مرتبط با موضوع درراه آهن و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه را اخذ و براساس میزان بار موجود در منطقه و ضرورت احداث طرح اعلام نظر نمایند.

  تبصره ۲- چنانچه سرمایه گذارقصد استفاده و بهره مندی از دیگر شقوق حمل ونقل از جمله : حمل و نقل جاده ای وهوایی را در نظرداشته باشد، می بایست نظرات فنی و اقتصادی ادارات مرتبط با موضوع  در حمل و نقل جاده ای یا هوایی وسایر دستگاه های اجرایی مربوطه را اخذ و براساس میزان بار موجود در منطقه و ضرورت احداث طرح اعلام نظر نمایند

   

  تبصره۳- سرمایه گذار می بایست با ارائه طرح توجیهی فنی- مالی واقتصادی ، نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز فنی ، مالی و اقتصادی طرح مورد نظر به سرمایه پذیر اقدام نموده تا پس از انجام بررسی های لازم نسبت به انجام فعالیت مذکور واخذ تائیدیه های لازم اقدام نماید.همچنین سرمایه گذار موظف است نسبت به تخصیص فضاهای روباز و بسته براساس نوع کالاها و همچنین فضاهای مورد نیاز یک بندرخشک از قبیل: فضاهای اداری وتاسیساتی ومحوطه سازی وخدماتی و گمرک انبارهای عمومی وقرنطینه وسایر موارد با رعایت موارد ایمنی و فنی مربوط به هریک از فعالیتها براساس قوانین ومقررات مربوطه  اقدام نماید.

   

  تبصره ۴ – چنانچه سرمایه گذار قصد همکاری با شریک خارجی و یا تشکیل کنسرسیوم با حضور شرکت یا شرکت های خارجی در هر یک از زمینه های فعالیت مورد نظر و یا حتی در خصوص  فاینانس مالی را داشته باشد ، می بایست ضمن هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص ارائه اطلاعات کامل نحوه فعالیت با شرکت مورد نظر به سرمایه پذیر ، جهت انجام هرگونه فعالیت و همکاری با شرکت های خارجی ، براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن و سایر مستندات  قانونی در این حوزه که درکشور جاری می باشد اقدام نماید.

   

  ج- فضای مورد لزوم برای احداث بندر خشک : زمین مورد نیاز برای احداث بندر خشک براساس لزوم استفاده ازفضاهای قانونی درخصوص احداث مواردی از قبیل فضاهای اداری ، رفاهی ، انبار ، گمرکات ، قرنطینه ، سوله ها ، محوطه سازی و ساختمان تاسیسات وسایر فضاهای مورد نیاز برای ایجاد یک بندر خشک حداقل می بایست ، یکصد ۱۰۰ هکتار باشد تا ضمن وجود فضا برای کلیه اقدامات مورد لزوم ، نسبت به توسعه آن درفازهای بعدی نیز قابلیت های لازم راداراباشد.تائید متراژ زمین و یا محوطه مورد نیاز برای هرفعالیت وبخش درتشکیلات یک بندرخشک براساس استاندارد قانونی تعریف شده برای هریک ازآنها بوده و واحدهای فنی وزیربنایی مربوطه سرمایه پذیر مکلف به بررسی و تائید و یا عدم تائید اطلاعات مربوطه که ازطرف سرمایه گذاراعلام میگردد(بسته به متراژوحجم واندازه بندر خشک مورد نظر) می باشد.

   

  تبصره - چنانچه زمین مورد نظر کمتر از یکصد ۱۰۰ هکتار باشد این پروژه ، بندر خشک محسوب نشده ومی بایست درقالب پایانه بارریلی ودرقالب سایت تخلیه وبارگیری لحاظ گردد.زیراکمیت مورد لزوم برای فضاهای احداثی و دپو و انبار نمودن وسایرامور بندری که می بایست در این فضا صورت پذیرد مستلزم فضایی در اندازه های بزرگتر و دارای قابلیت های توسعه ای نیز باشد.لیکن چنانچه سرمایه گذار بخواهد در  فضایی کمتر از مقدار مشخص شده یکصد هکتار به فعالیت خود در قالب بندر خشک اقدام نماید ، می بایست با هماهنگی سرمایه پذیر وعقد توافقنامه ای فی مابین ، مبنی بر تعهد سرمایه گذارجهت توسعه و گسترش فضا و فعالیتهای مربوطه ، طی مدت مشخصی که در توافقنامه ذکر خواهد شد ، بطور موقت به فعالیتهای خود در قالب بندرخشک اقدام نموده و در موعد مقرر براساس توافق صورت گرفته  نسبت به تامین موارد مورد لزوم بندر خشک اقدام نماید.

   

  ماده ۵- الزامات و تعهدات سرمایه گذار

   

  الف - سرمایه گذار مکلف است ضمن هماهنگی کامل باسرمایه پذیر در طول اجرای پروژه ، به هنگام هرگونه فعالیتی درحوزه احداث و بهره برداری از بندرخشک از قبیل: احداث ساختمان ها ، ابنیه و تاسیسات فنی و زیربنایی ، محوطه سازی ، دیوار کشی ، زیرسازی آب روها، تسطیح زمین ، نصب وکابل کشی برق – تلفن - آب وگاز وسایر موارد فنی موردنیاز، کلیه مقررات فنی وایمنی مربوطه رارعایت نموده و از نیروی انسانی متخصص در این زمینه استفاده نماید.

   

  تبصره -  سرمایه گذار حق واگذاری اراضی و تاسیسات موضوع این آئین نامه  را به غیر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، بصورت اجاره یا صلح حقوق و غیره  نخواهد  داشت. همچنین وی حق هیچگونه دخل و تصرف در پروژه بندر خشک مورد نظر به ویژه در اراضی مورد توافق را بدون موافقت کتبی سرمایه پذیر ونخواهد داشت.چنانچه سرمایه گذار از وظایف و تعهدات خود تخطی نموده و در راستای مجوز صادره و توافقات بعمل آمده فعالیت ننماید و یا به فعالیت هایی غیر از موضوعات اعلام شده مبادرت نماید، سرمایه پذیر مجاز به تعلیق یا ابطال مجوز صادره و همچنین جلوگیری از هرگونه فعالیتهای وی ودر صورت نیاز ارجاع آن به مراجع ذی صلاح قانونی خواهد بود.

   

  ب- مدت زمان دوره احداث و بهره برداری : براساس اطلاعات ، ضرورت ها و محاسباتی است که سرمایه گذار در قالب طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی به سرمایه پذیر ارائه می دهد و نیز مفاد قرار داد منعقده فی مابین که درخصوص احداث بندر خشک مربوطه با تعیین شرایط  مربوطه تعیین می گردد.سرمایه گذارمی بایست کلیه هزینه های مربوطه را بهمراه میزان سود مورد انتظار ومنطقی بطور مشخص ودقیق
  در طرح توجیهی مذکور درج نماید.

   

  تبصره ۱- چنانچه روش سرمایه گذاری بصورت (ساخت ، بهره برداری وانتقال) BOT باشد ، براساس مفاد این آئین نامه وقرار داد منعقده جهت اجرای پروژه بندر خشک مربوطه،براساس قراردادی که فی مابین سرمایه گذار و سرمایه پذیرمنعقد خواهدشد ، سرمایه گذارموظف است درپایان دوره مقرربهره برداری از پروژه و در زمان اتمام قرارداد ، نسبت به انتقال و واگذاری کلیه امکانات ، تجهیزات اراضی ، سوله ها ، ساختمان ها و تاسیسات و سایر موارد احداث شده  از قبیل ساختمان های اداری و غیر اداری ، تاسیسات وتجهیزات ، ماشین آلات و جرثقیل ها ، فضاهای بارانداز روباز ، محوطه های مربوط به امورگمرک وقرنطینه و سایر موارد مربوطه به سرمایه پذیر اقدام نماید.درخصوص سایر روش های سرمایه گذاری با توجه به نحوه عملکرد و قوانین مربوط به هریک از روش های سرمایه گذاری مورد نظر و نیز قرارداد منعقده فی مابین  اقدام خواهد شد.

   

  تبصره ۲- در صورت موافقت سرمایه پذیر با احداث هرگونه ساختمان یا تاسیسات (غیر از تاسیسات مربوط به فعالیت بندرخشک و خدمات مربوط به آن ) پس از انقضاء یا فسخ قرار داد کلیه ساختمان ها و تاسیسات غیر منقول به صورت بلا عوض به سرمایه پذیر منتقل خواهد شد و سرمایه گذار حق ادعای بهای آن را نخواهد داشت ، همچنین کنتورها و انشعابات آب و برق  نیز غیر منقول تلقی می گردد.

   

  ج - سرمایه گذار موظف است ، پس از توافق و انعقاد قرار داد نسبت به احداث کلیه موارد احداثی بندر خشک اعم از ساختمان وتاسیسات، ابنیه ، راه وراه آهن وسایر مسیرهای مواصلاتی مورد لزوم، طبق طرح ارائه شده اقدام نماید.بدیهی است قبل از هرگونه تغییردر نقشه های اجرایی لازم است جهت اخذ مجوز با سرمایه پذیر هماهنگی لازم  بعمل آورده واجرای عملیات طرح مذکورنیزتحت نظارت سرمایه پذیر بصورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت خواهد پذیرفت.

   

  تبصره : سرمایه گذار می بایست نسبت به رعایت استاندارد ساخت فضاهای اداری- تاسیسات- فضاهای گمرکی – سوله ها – باراندازها – انبارها و سایر موارد  و همچنین نحوه استفاده و بهره برداری از آنها براساس قوانین و مقررات  موجود در کشور اقدام نماید.

   

  ماده۶- الزامات سرمایه پذیر وسایر دستگاه ها و نهاد های اجرایی کشور

   

  الف - الزامات  : الزامات سرمایه پذیر بسته به نوع  قرارداد و شرایط فعالیت وی به شرح ذیل می باشد :

  ۱- سرمایه پذیر حتی المقدور مکلف به ارائه اطلاعات و مشورت های لازم وسایر همکاری ها وحمایت های قانونی مربوطه بمنظور انجام فعالیت های مورد لزوم پروژه از قبیل : فرایند احداث و نیز شرایط بهره برداری از آن به سرمایه گذار می باشد.چنانچه سرمایه گذار در راستای احداث و راه اندازی پروژه بندر خشک با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی کشور نیازمند همکاری و پیگیری ارائه توضیحات ومعرفی فعالیت مذکور براساس مستندات قانونی از طرف سرمایه پذیر باشد ، سرمایه پذیر بعنوان دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع ضمن هماهنگی و همکاری با هیئت نظارت می تواند در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور نسبت به همکاری های لازم ازقبیل: مکاتبات،پیگیری های ادارای ، حضور در جلسات مربوطه وسایراقدامات مشابه را که موجب پیشبرد اهداف پروژه بندر خشک با رویکرد تسهیل وتسریع درامورمربوطه واخذ مجوزهای لازمه،اقدام نمایند.

   

  ۲- سرمایه پذیر براساس درخواست سرمایه گذار نسبت به احداث خط فرعی صنعتی- تجاری مورد نیاز با توجه به ملزم بودن سرمایه گذار به اخذ مجوزهای مربوطه، از جمله : مجوز احداث خط فرعی صنعتی – تجاری ، مجوز احداث بندر خشک و مجوز انجام فعالیتهای تعمیراتی ناوگان ریلی ، مجوز احداث سوله ها و بارانداز های مورد نیاز پروژه ، مجوز ایجاد گمرک در بندر خشک مذکور و...، شرایط احداث و بهره برداری به منظور انجام پروژه  با بخش های مختلف حمل و نقل ، همچنین نسبت به احداث جاده وسایر موارد مشابه در خصوص امور مربوط به حمل ونقل جاده ای و هوائی ، همکاری و اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.

   

  ب – متولی امر بندر خشک و هیئت نظارت بر فعالیتها : نظارت بر فعالیتهای عمرانی جهت احداث و بهره برداری از بنادر خشک درکشور برعهده سرمایه پذیر با هماهنگی و همکاری مشترک با هیئت نظارت بوده ومعاونت برنامه ریزی واقتصاد حمل ونقل وزارت راه وشهرسازی بعنوان متولی امراحداث بنادر خشک درکشور می باشد.

   

  ج - وظایف و فعالیت دستگاه های اجرایی کشور:کلیه دستگاه های اجرایی کشورازجمله مرکز امورمناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران،شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران،سازمان بنادرودریانوردی، شرکت فرودگاهها،سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ، وزارت جهادکشاورزی وسازمان ها و واحدهای دولتی مربوط به دام وغلات وسایردستگاه های ذیربط موظفند ، اقدامات لازم دراین خصوص را با هماهنگی وزارت راه وشهرسازی واستانداری استان مربوطه وسایرنهادهای قانونی براساس مفاداین آئین نامه وسایرمستندات قانونی مربوطه را معمول و به اجراء درآورند.

   

  تبصره – کلیه دستگاه های اجرایی کشور و سایر نهادهای عمومی موظفند براساس مفاد این آئین نامه کلیه اقدامات و وظایف تعریف شده درحوزه خود را در اسرع وقت اقدام و پیگیری نمایند. لذا بدیهی است هر یک از دستگاه های اجرایی و یا نهاد های عمومی که موجبات کندی در روند  احداث  و اجرای پروژه  احداث و فعالیت بندر خشک گردد ، معاونت  برنامه ریزی واقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تشکیل هیئت نظارت مکلف به پیگیری موضوع و بررسی علل و در نهایت به جریان انداختن و تسریع و تسهیل شرایط اجرای فعالیت ها  از طریق دستگاه های اجرایی کشور می باشد.

  د -  مشارکت در احداث و بهره برداری با سرمایه گذاران خارجی : نحوه پذیرش و ورود وخروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن در کلیه فعالیت های مربوط به بنادر خشک و چگونگی ومیزان مشارکت خارجیان درفعالیت های اشاره شده دراین آئین نامه براساس قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12/1380صورت خواهد پذیرفت .

   

  ماده ۷ : مشوق های سرمایه گذاری  در احداث و بهره برداری از بنادر خشک در کشور:

   

  مشوق های سرمایه گذاری در این حوزه عبارتند از :

   

  - برخورداری از برخی معافیت های گمرکی

  - معافیت از پرداخت عوارض در محدوده جغرافیایی بندر خشک (در حوزه استان مربوطه )

  - صدور و اعطای مجوزهای لازمه با اولویت  و در اسرع وقت برای احداث بنادر خشک

  - تسهیل در انجام مبادلات بازرگانی و امور گمرکی بنادر خشک  با داخل وخارج از کشور .

  - مشارکت در احداث و بهره برداری با سرمایه گذاران خارجی

  -  ارائه خدمات لازم توسط وزارتخانه ها،سازمان ها وموسسات وشرکتهای دولتی ووابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی وبا اولویت به بنادرخشک در کلیه مناطق مشخص شده در کشور از قبیل : برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایرخدمات درحدود امکانات وبا نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی .

  - اعطای تسهیلات ارزی و ریالی  از طریق وجوه اداره شده  و صندق توسعه ملی جهت خرید ناوگان و ماشین الات زیربنایی ریلی.

  - مشاوره ، پیگیری فعالیتها و اخذ مجوزهای مورد لزوم وسایر موارد درخواستی مربوط به سایردستگاه های اجرایی کشور

  - ایجاد وحمایت ازفضای کسب وکار برای کارگران وکارمندان مربوطه وهمچنین حمایت ازکارفرمایان درراستای اعطای تخفیف های بیمه ای و مالیاتی و...

  - اعطای تخفیف های بیمه ای در خصوص جذب نیروی انسانی متخصص جوان در راستای ایجاد اشتغالزایی کارآمد و پویا

   

  این آئین نامه در تاریخ  ....... در قالب ۸ ماده ، ۲۴بند و ۱۱ تبصره  به شماره نامه ......به تصویب هیئت وزیران رسید.

   

   

  بندرخشک

  بنادر خشک دور از بنادر ساحلی

  بنادر خشک با فاصله متوسط از بنادر ساحلی

  بنادر خشک نزدیک به بندر ساحلی

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (3)