در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های سوخت رسانی

   
   
   

   

   

  در اجرای وظایف مذکور در ماده واحده ی قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ و با توجه به اهداف برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین مصوبات چهل و چهارمین اجلاس شورای عالی اداری کشور مبنی بر واگذاری امور تصدی به بخش خصوصی این آیین نامه تهیه و تنظیم شد .  ( بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی سازمان بنادرو کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافت . )  

   

  مقدمه :

  تصدی انجام عملیات سوخت رسانی به شناورها در آب های تحت حاکمیت کشور جمهوری اسلامی ایران مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی ، اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت های موجود و با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به صدور مجوز خواهد نمود .

   

  فصل اول : تعاریف ، وظایف و مسؤولیت ها

   

  ماده اول - تعاریف ؛

   

  1. سازمان : در این آیین نامه ، منظور سازمان بنادر و دریانوردی است .   
  2. شرکت سوخت رسانی: شخص حقوقی است که مجاز به انجام عملیات سوخت رسانی در آب های تحت حاکمیت کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد .
  3. سوخت رسانی: عبارت است از تأمین ،‌ ذخیره سازی ، انتقال و تحویل سوخت به شناور .
  4. تضمین : وثیقه ای است که برای حسن اجرای تعهدات و الزامات به سازمان ارائه می شود و می تواند به صورت وجه نقد ، وثیقه ملکی ، سفته یا ضمانت نامه بانکی باشد .
  5. دستورالعمل دوره های آموزشی : منظور دستورالعمل دوره های آموزشی شرکت های کارگزاری ترابری دریایی مصوب هیأت عامل سازمان می باشد .

   

  ماده دوم - وظایف ؛

   

  1. رعایت قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ، گمرک ، مناطق ویژه اقتصادی– بندری و مناطق آزاد تجاری ، وزارت نفت ، محیط زیست و سایر مراجع ذیربط در زمینه مورد فعالیت .
  2. انجام عملیات سوخت رسانی.
  3. رعایت کنوانسیون های بین المللی مصوب مرتبط با موضوع این آیین نامه .
  4. بکارگیری کارکنان مجرب و آموزش  دیده بر  اساس استانداردهای مصوب .
  5. رعایت الزامات قوانین کار و تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان تحت پوشش ونظارت بر عملکرد آنان .

   

  تبصره : در مناطق آزاد و ویژه رعایت مقررات کارگری منطقه لازم الاجرا می باشد .

   

  1. اعزام کارکنان برای طی دوره های آموزشی مرتبط .
  2. استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب جهت تسهیل در انجام وظایف .
  3. تجهیز کامل کارکنان عملیاتی به وسایل و تجهیزات ایمنی .
  4. بکارگیری تجهیزات و ابزار عملیاتی و شناورهای استاندارد مطابق موضوع فعالیت این آیین نامه . 

   

  ماده سوم - مسؤولیت ها ؛

   

  1. دوره مسؤولیت شرکت از زمان شروع فعالیت موضوع این آیین نامه آغاز و تا خاتمه دوره فعالیت ادامه می یابد .
  2. شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط و نیز شخصی که برای عملیات مذکور با وی قرارداد منعقد نموده مسؤول می باشد .
  3. شرکت مسؤول اعمال و رفتار کارکنان خود در ارتباط با وظایف محوله می باشد .  
  4. شرکت مسؤول پرداخت جرایم و جبران هزینه ها و خسارات وارده به تأسیسات ،
  5. تجهیزات و محیط زیست دریایی ناشی از انجام عملیات سوخت رسانی خواهد بود .
  6. شرکت مکلف است کارکنان و مسؤولیت خود را بیمه نماید .

   

  فصل دوم : شرایط و صلاحیت

   

  ماده چهارم - شرایط عمومی مدیرعامل ؛

   

  ۱- تابعیت ایران

  ۲-  حداقل سن 25 سال

  ۳-  انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

  ۴- عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها

   

  ماده پنجم – شرایط حرفه ای مدیرعامل و مدیر شعبه ؛

   

  الف :  شرایط مدیرعامل

  مدیرعامل باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهار سال ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین معلومات لازم در زمینه های عملیات سوخت رسانی  ، عملیات مقابله با آلودگی دریایی ، قوانین و مقررات بندری و دریایی ، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد .

   

  ب :  شرایط مدیرشعبه

  مدیر شعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دو سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه عملیات بندری یا دریایی و همچنین معلومات لازم در زمینه های عملیات سوخت رسانی ، عملیات مقابله با آلودگی دریایی ، قوانین و مقررات بندری و دریایی ، قوانین و مقررات گمرکی ، ایمنی و محیط زیست دریایی باشد .

  تبصره ۱ : معلومات لحاظ شده برای مدیرعامل و مدیر شعبه از طریق ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی حرفه ای و آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزشی وزارتخانه ها ، مراکز آموزشی دارای مجوز از سازمان و یا طی دوره های کاربردی مورد تأیید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی احراز می گردد .

  تبصره ۲ : نحوه ارزشیابی گواهینامه مؤسسات آموزشی ، چگونگی برگزاری آزمون کتبی ، عناوین و محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز به موجب دستورالعمل آموزشی سازمان خواهد بود .

   

  ج : نحوه احراز شرایط : به منظور احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری است :

  1. تأییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادر شده از دستگاه های دولتی یا عمومی که مبین سوابق مرتبط اجرایی در آن دستگاه ها باشد .
  2. روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیرعامل شرکت های موضوع این آیین نامه .
  3. تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است .
  4. تأییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران .

   

  ماده ششم- تطبیق شرایط و الزامات ؛

   

  ۱- مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام می باشد و تمدید آن منوط به احراز شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد . 

  ۲- در صورتی که شرکت های موضوع این آیین نامه در مدت چهار سال متوالی هیچگونه فعالیتی نداشته باشند سازمان در زمینه پروانه فعالیت آنها تجدید نظر خواهد نمود .

  ۳- کلیه شرکت های سوخت رسانی اعم از شرکت هایی که قبل از تصویب این آیین نامه مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا شرکت هایی که بعداً مجوز دریافت خواهند نمود ، مکلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و کارکنان شان در محدوده انجام عملیات نسبت به سپردن تضمین به مبلغ یک میلیارد ریال اقدام نمایند.

  تبصره : در صورتی که بیمه نامه مسئولیت معتبر ارائه شود نیازی به سپردن تضمین نمی باشد .

  ۴- دارا بودن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر شعبه در هر یک از بنادر مورد نظر جهت فعالیت .

  ۵- شرکت های سوخت رسانی که وضعیت آنها با این آیین نامه مطابقت ندارد ، موظفند تا دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند .

  ۶- به منظور ساماندهی فعالیت شرکت های سوخت رسانی و ترغیب آنها به رعایت هر چه بیشتر استانداردها و توجه به صلاحیت های تخصصی کارکنان و تجهیز امکانات ، سازمان نسبت به طبقه بندی شرکت های موصوف براساس دستورالعمل مربوطه اقدام خواهد نمود .شرکت های سوخت رسانی مکلفند اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان قرار دهند .

  ۷- کلیه شرکت های سوخت رسانی باید در سربرگ های مکاتباتی خود به فعالیت سوخت رسانی نیز اشاره نمایند.

  ۸- شرکت های سوخت رسانی موظفند تغییر مدیرعامل ، مدیر شعبه و هر گونه تغییر درنشانی مرکز اصلی ، شعب و تلفن شرکت را به طور کتبی به اطلاع سازمان برسانند .

  ۹- شرکت های سوخت رسانی موظفند دارندگان امضای مجاز شرکت را به طور کتبی به سازمان معرفی نمایند .

  ۱۰- تغییر مدیرعامل و مدیر شعبه منوط به احراز شرایط مذکور در این آیین نامه و اعلام به سازمان می باشد .

  ۱۱- گذراندن دوره های آموزشی توسط مدیرعامل ، مدیر شعبه و کارکنان بر اساس دستورالعمل سازمان .

  ۱۲-  شرکت ها مکلفند تجهیزات و امکانات لازم جهت فعالیت در زمینه مجوز صادر شده را در زمان مقتضی تهیه و تدارک نمایند .

  ۱۳-  شرکت ها مکلفند کارکنان عملیاتی خود را به طور کامل به وسایل و تجهیزات ایمنی بر اساس استانداردهای مصوب ، تجهیز نمایند .

  ۱۴-  شرکت ها باید برای ایجاد تأسیسات، مخازن و لوله گذاری به منظور تأمین ، ذخیره سازی و انتقال سوخت دستورالعمل های سازمان را بطور کامل رعایت نمایند.

  ۱۵- شرکت ها مکلفند نسبت به استقرار مدیریت سیستم  تضمین کیفیت اقدام نمایند . 

  ۱۶- شرکت ها مکلفند کلیه شناورهای تحت اختیار را که به منظور انجام عملیات سوخت رسانی به کار می گیرند ، بر اساس الزامات کنوانسیون های بین المللی ایمنی زیست محیطی تجهیز نمایند .

   

  فصل سوم : نظارت ، نحوه صدور ، تعلیق و لغو مجوز فعالیت

   

  ماده هفتم - نظارت ؛

  1. سازمان به منظور اطمینان از اجرای کامل و موثر مقررات و دستورالعمل های مصوب و انجام مطلوب وظایف و رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به نظارت مستمر و منظم از فعالیت شرکت های سوخت رسانی می نماید .
  2. شرکت های سوخت رسانی مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را به همراه مفاصا حساب ارزی – ریالی در ارتباط با سازمان را در پایان هر سال به امور شرکت ها ارائه نمایند .

   

  ماده هشتم - صدور مجوز فعالیت  ؛

   

   صدور مجوز فعالیت در زمینه سوخت رسانی منوط به احراز صلاحیت های مذکور در این آیین نامه و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت سوخت رسانی در موضوع شرکت می باشد .

  تبصره ۱: قبل از اعطاء پروانه فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS-CODE نظر دفتر مرکزی حراست سازمان در مرکز و حراست های تابعه در بنادر در مورد صلاحیت سیاسی ،  امنیتی مدیران شرکت های موضوع این آیین نامه استعلام می گردد . در صورتی که ظرف مدت یکماه پاسخی دریافت نشود صلاحیت آنها تأیید شده تلقی می شود .  

  تبصره ۲ : مرجع تشخیص کمی و کیفی کارکنان مجرب ، تجهیزات عملیاتی ، وسایل ایمنی و سایر موارد مربوط به امکانات شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان خواهد بود .

  تبصره ۳ : شرکت های موضوع این آیین نامه رأساً نسبت به بازاریابی و عقد قراردادهای مربوطه اقدام می نمایند و سازمان هیچ گونه تعهد و مسؤولیتی در این زمینه ندارد .

   

  ماده نهم - تعلیق و لغو مجوز فعالیت ؛

   

  ۱-در صورتی که صلاحیت شرکت های موضوع این آیین نامه بطور کلی یا جزئی زایل گردد و پس از اخطار کتبی سازمان با تعیین مهلت مناسب ، صلاحیت مزبور احراز نگردد ،‌ تا زمان احراز مجدد صلاحیت ها ، از ارائه خدمات به آنها خودداری خواهد شد .

  ۲-در صورت عدم رعایت وظایف و الزامات مندرج در این آیین نامه و همچنین ضوابط و مقررات سازمان از طرف شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان بر حسب مورد و به ترتیب نسبت به تذکر کتبی ، اخطار کتبی و تعلیق فعالیت به مدت ۳ ماه اقدام خواهد نمود  .

  در صورت تکرار یا تداوم تخلف ، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ادامه فعالیت شرکت مبنی بر تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ، مراتب به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک ایران  یا دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( حسب مورد ) و اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران احاله می شود .

  تبصره ۱ : تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است .

  تبصره ۲ : تصمیم کمیسیون مانع تعقیب متخلف در مراجع قانونی صلاحیت دار نخواهد بود .

  تبصره ۳ : محل تشکیل جلسات کمیسیون و دبیرخانه آن برای ارسال دعوت نامه و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و پیگیری آن در سازمان خواهد بود .

  تبصره ۴ : رسیدگی به تخلفات شرکت ها باید با حضور نماینده قانونی شرکت صورت پذیرد و برای انجام این امر دبیرخانه کمیسیون ، وقت تعیین شده را به ذینفع ابلاغ می نماید . عدم حضور ذینفع یا نماینده قانونی آن در زمان مقرر مانع از رسیدگی کمیسیون نخواهد شد .

  تبصره ۵ : درمواردی که شرکت مزبور از شرکت های تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون بجای نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در کمیسیون شرکت می نماید .

  تبصره ۶ : در صورت تعلیق ، لغو و یا قطع خدمات ، شرکت موظف است ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیسیون در مورد قراردادهای قبلی تعیین تکلیف نماید .

  تبصره ۷ : در صورت وصول گزارش و مدارک از ارگان های ذیصلاح یا صدور رأی قطعی در مراجع قضایی نسبت به شرکت های موضوع این آیین نامه مراتب از طرف سازمان به کمیسیون موضوع بند ۳ این ماده  ارجاع خواهد شد.

   

   

   
   
   
  نظرات کاربران