در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا

   

  در اجرای وظایف مذکور در ماده واحده ی قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ و با توجه به اهداف برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین مصوبات چهل و چهارمین اجلاس شورای عالی اداری کشور مبنی بر واگذاری امور تصدی به بخش خصوصی این آیین نامه تهیه و تنظیم شد .  ( بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی سازمان بنادرو کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافت . )  

   

  مقدمه :

   

  تصدی انجام عملیات راهبری پایانه های  بندری کالا مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان  بنادر و دریانوردی می باشد . سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی ، اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت های موجود و با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به صدور مجوز خواهد نمود .

   

  فصل اول : تعاریف ، وظایف ،  مسؤولیت ها و حقوق ناظر بر فعالیت شرکت ها

   

  ماده اول - تعاریف ؛  

  1. سازمان : در این آیین نامه ، منظور سازمان بنادر و دریانوردی است .  
  2. شرکت راهبری پایانه های  بندری کالا :  شخص حقوقی دارای مجوز است که به موجب اساسنامه و قانون یا قراردادهای متکی به قانون ، مسؤولیت باربری ، باربندی ، بارشماری ،
   تحویل و تحول ، خن کاری ، نگهداری و توزیع و پردازش کالا در اماکن گمرکی بندری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری را در محدود مشخصی عهده دار می باشد .
  3. گمرک : شامل ستاد گمرک ایران و گمرکات اجرایی می باشد .
  4. کالای گمرک نشده : کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و تشریفات گمرکی آن انجام نشده است .
  5. تضمین : وثیقه ای است که برای حسن اجرای تعهدات و الزامات به سازمان ارائه می شود و می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی، سفته ،  وثیقه ملکی ، یا بیمه نامه معتبر باشد .
  6. حمل یکسره : عبارت است از ورود و خروج  کالا بدون تخلیه و تحویل در پایانه های بندری .
  7. کالای وارده به منطقه : کالایی است که تحت قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری در منطقه نگهداری می گردد .
  8. باربندی : عبارت است از عملیات مهار کردن کالا بر روی وسیله ی حمل .
  9. خن کاری : انتقال کالا از / به انبار کشتی می باشد .
  10. باربری : شامل عملیات تخلیه و بارگیری ، جابجائی و صفافی کالا می باشد .
  11. کالای متروکه : کالایی است که مدت مجاز توقف قانونی آنها سپری گردیده و فهرست آن برای اجرای تشریفات قانونی توسط متصدی پایانه تهیه و به مراجع ذیربط  اعلام می شود .
  12. تعرفه : منظور نرخ انجام خدمات مصوب مراجع ذیصلاح می باشد .
  13. پایانه : محدوده تعیین شده تحت نظارت سازمان و گمرک یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری جهت باربری ، نگهداری کالا و تحویل آن به صاحبان کالا یا شرکت حمل مربوطه وتوزیع و پردازش کالا در این اماکن می باشد 
  14. پروانه گمرکی : تائیدیه گمرک مبنی بر انجام تشریفات گمرکی می باشد .
  15. -قبض انبار : رسید دریافت کالا است .
  16. مانیفست : فهرست کل بار حمل شده توسط یک وسیله ی حمل می باشد
  17. انوانتر : وارسی ، بازدید ، نمونه برداری از کالا در محل نگهداری آن توسط صاحب کالا یا اشخاص مجاز با موافقت مقام مسؤو ل می باشد .
  18. اماکن گمرکی : محلی است که تحت نظارت گمرک بوده و برای جابجایی و نگهداری کالای گمرک نشده از آن استفاده می شود .
  19. اماکن بندری : عبارت است از انبارها ، باراندازها ، اسکله ها ، محوطه ها و بطور کلی هر محل یا مکانی که تحت نظارت و تصرف بندر بوده و برای جابجایی و نگهداری کالا از آن استفاده می شود .
  20. ترخیص : منظور خروج کالا از اماکن گمرکی (بندر) پس از انجام تشریفات گمرکی می باشد .
  21. SDR (حق برداشت مخصوص) : واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول می باشد .(این سبد پولی مرکب از یورو ، دلار،  پوند و ین ژاپن است) .                
  22. منطقه : در این آیین نامه منظور مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی  بندری می باشد .
  23. دستورالعمل دوره های آموزشی : منظور دستورالعمل دوره های آموزشی شرکت های کارگزاری ترابری دریایی مصوب هیأت عامل سازمان می باشد .

   

  ماده دوم - وظایف ؛

  1. رعایت کامل قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ، گمرک ، مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی  بندری در زمینه مورد فعالیت .
  2. باربری ، باربندی ، بارشماری ، تحویل و تحول ، خن کاری ،‌نگهداری و توزیع و پردازش کالا در محدوده های مجاز ، رأساً یا توسط اشخاصی که مجاز باشند .
  3. تحویل و تحول کالا با مؤسسات حمل و نقل و یا صاحبان کالا پس از صدور مجوزهای گمرکی و بندری یا بامجوز مقامات مسؤول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری .
  4. بکارگیری کارکنان مجرب و آموزش دیده به تعداد کافی .
  5. رعایت الزامات قوانین کار و تأمین اجتماعی درخصوص کارکنان تحت پوشش و نظارت برعملکرد آنان . تبصره : در مناطق آزاد و ویژه رعایت مقررات کارگری منطقه لازم الاجرا می باشد .
  6. اعزام کارکنان برای طی دوره های آموزشی مرتبط .
  7. استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب جهت تسهیل در انجام وظایف .
  8. تجهیز کامل کارکنان عملیاتی به وسایل و تجهیزات ایمنی .
  9. ارائه خدمات  در کلیه روزهای کاری و ساعات عملیاتی در شبانه روز که توسط بنادر تعیین می شوند
  10.  تنظیم صورتمجالس کسر و اضافه ، آسیب دیدگی ، به آب افتادگی و غیره با رعایت مقررات .
  11. صدور و ارائه رسید دریافت کالا (قبض انبار) با ذکر مشخصات بسته ها ، محل نگهداری ، شماره ثبت دفتر ، شماره سریال و تاریخ متروکه شدن در مورد اماکن گمرکی و مهلت مجاز توقف در مناطق آزاد و و یژه اقتصادی بندری . تبصره : صدور قبض انبار برای کالاهای حمل یکسره ضروری نمی باشد .
  12. -ثبت کلیه کالاهای وارده و صادره از جمله کانتینر خالی در دفاتر یا سیستم های رایانه ای پایانه به تفکیک ، بلافاصله بعد از تحویل .
  13. -ایجاد تسهیلات و امکانات برای انوانتر و ارزیابی کالاها .
  14. -تحویل کالا براساس پروانه یا احکام گمرکی در صورت خروج از اماکن گمرکی و قبض انبار در مناطق آزاد و ویژه .
  15. -اعلام هفتگی فهرست کالاهای متروکه به گمرک و فهرست کالاهایی که مهلت مجاز توقف آنها در مناطق آزاد یا ویژه به اتمام رسیده به مدیریت/ سازمان  منطقه .
  16. تحویل کالاهای متروکه در اماکن گمرکی بندری بر اساس حکم و با تنظیم صورت مجلس به سازمان فروش کالاهای متروکه .
  17. صدور قبض انبار تفکیکی براساس درخواست ذینفع قبض انبار کلی اعم از شرکت حمل و نقل مربوطه یا صاحب کالا حسب مورد .
  18. اجرای وظایفی که به موجب قانون امور گمرکی ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی  و قراردادهای مربوطه به عهده شرکت گذاشته شده است .
  19. نظارت مؤثر و کامل بر عملکرد و وظایف  پرسنل و کارکنان تحت پوشش .
  20. همکاری جهت اجرای کنوانسیون های مربوطه با رعایت مقررات .  
  21. رعایت الزامات ایمنی و دستورالعمل های مربوطه که دراین زمینه از طرف سازمان جهت افزایش ضریب ایمنی ابلاغ میگردد .  
  22. رعایت کامل الزامات آیین نامه امنیت دریانوردیISPS-CODE  با هماهنگی ستاد استانی امنیت دریانوردی در بندر .

   

  ماده سوم - مسؤولیت ها ؛

   

  ۱-دوره مسؤولیت شرکت از زمان شروع به عملیات تخلیه توسط شرکت تازمان تحویل آن به شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد ،  می باشد .

  ۲- شرکت مسؤول جبران هر گونه آسیب دیدگی به کالا ، مفقود شدن و تأخیر در تحویل آن می باشد ، اعم از آنکه قصور در اجرای وظایف محوله را رأساً یا توسط اشخاص دیگر انجام داده باشد مگر اینکه خسارت ناشی از تحقق عوامل قهریه و یا مربوط به خصوصیات ذاتی کالا ، نقص در بسته بندی ، آتش سوزی بدون قصور شرکت ، اعلام اطلاعات نادرست یا ناخوانا ، عدم رعایت ضوابط حمل و نقل کالاهای خطرناک از طرف تحویل دهنده کالا که در آن صورت مسؤولیت آن به عهده شرکت نخواهد بود .

   

  تبصره ۱ : کلیه کالاهای خطرناک می بایست دارای برچسب مخصوص کالاهای خطرناک باشند .

  تبصره ۲: در صورت اظهار خلاف واقع و تحویل کالای خطرناک بعنوان کالای معمولی توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و یا شرکت حمل ، پس از مشخص شدن اظهار خلاف واقع ، شرکت ضمن اعلام موضوع به گمرک و بندر یا مدیریت منطقه نسبت به جابجایی کالا اقدام نموده و کلیه هزینه های جابجایی مضاعف را از صاحب کالا یا شرکت حمل وصول می نماید . چنانچه این امر خساراتی را به شرکت یا سایر اشخاص وارد نماید صاحب کالا ، نماینده قانونی یا شرکت حمل مسؤول جبران خسارت می باشد .

   

  ۳- چنانچه کالا ظرف سی روز از زمانی که باید تحویل ذینفع گردد قابل ارائه توسط شرکت نباشد کالا مفقود شده تلقی می گردد و غرامت به شرح بند 5 این ماده قابل مطالبه خواهد بود .

  ۴- مهلت اعلام خسارت ذینفع به شرکت بلافاصله در زمان تحویل و تحول کالا و در زمان خسارت ناشی از تأخیر در تحویل بیست و یک روز از تاریخ تحویل خواهد بود .

  ۵- در مورد خسارت های غیر عمدی در صورتی که توافق خاصی وجود نداشته باشد سقف غرامت قابل پرداخت در مورد از بین رفتن کالا یا مفقود شدن آن معادل ارزش CIF کالا و در مورد کالای صدوری ، ارزش FOB کالا مشروط به آنکه از معادل یک SDR به ازاء هر کیلو ناخالص تجاوز ننماید و در مورد تأخیر در تحویل معادل 5/2 برابر نرخ  هزینه انبارداری برای روزهای تأخیرمی باشد .

   

  تبصره۱ : شرکت مکلف است مسؤولیت خود را  با توجه به حجم عملیات ترمینال و به تشخیص خود نزد شرکت های معتبر بیمه داخلی یا خارجی بیمه نماید به هر حال شرکت مکلف به پرداخت خسارت مذکور در بند 5 مازاد بر پوشش بیمه ای می باشد .  

  تبصره ۲ : در صورتی که صاحبان کالا نسبت به پوشش بیمه ای مناسب برای کالا اقدام ننمایند ، خسارات وارده ناشی از رعایت سقف غرامت قابل پرداخت توسط بیمه گر مسؤولیت ،‌ مستقیماً متوجه وی خواهد بود .

   

  ۶- در صورت مقصر بودن شرکت علاوه بر جبران خسارت صاحب کالا ،  در مورد کالای مفقودی مکلف به پرداخت وجوه گمرکی متعلقه در اماکن گمرکی نیز می باشد .

  ۷ - مرور زمان دعوا علیه شرکت ، یکسال از تاریخ تحویل گرفتن کالا از شرکت یا مفقود شدن خواهد بود .

  ۸ - شرکت مکلف است صورت مجالس مربوطه و حساب کالای وارده کشتی در هر سفر را در مهلت قانونی پس از تخلیه ، تنظیم ، تسویه و رسید قطعی به مؤسسه حمل تحویل نماید .

  ۹- شرکت مسؤول عملکرد پرسنل و کارکنان تحت پوشش خود در ارتباط با وظایف محوله خواهد بود .

   

  ماده چهارم - حقوق ناظر بر فعالیت شرکتها ؛

   

  ۱- شرکت می تواند نرخ هزینه های مربوطه را رأساً ، وصول و رسید صادر نماید .

  ۲- تا هنگامی که شرکت هزینه های خود را طبق نرخهای مقرر دریافت یا تأمین ننموده است می تواند از تحویل کالا خودداری نماید .

  ۳-هزینه های انجام خدمات کالای متروکه یا مهلت گذشته مناطق  ، اعم از باربری و انبارداری در زمان خروج از پایانه و انبارها و محوطه های شرکت توسط سازمان فروش یا مدیریت منطقه پرداخت می شود .

  ۴-تمدید مدت مجاز توقف کالا در اماکن گمرکی موکول به پرداخت هزینه های انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک خواهد بود .

  ۵-کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی می نماید در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری آن در پایانه شرکت موجود نباشد باید بلافاصله ترخیص یا حمل شود در  غیر این صورت شرکت مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آن ندارد .

  ۶-مسؤولیت آسیب دیدگی کالا در زمان  انوانتر متوجه شرکت نمی باشد . مگر آنکه شرکت در اجرای وظایف خود موجب خسارت شود .

   

  فصل دوم:شرایط و صلاحیت

   

  ماده پنجم - شرایط عمومی مدیرعامل ؛  

   

  ۱ – تابعیت ایران

  ۲ – حداقل سن 25 سال

  ۳ – عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها

  ۴- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

   

  ماده ششم- شرایط حرفه ای مدیرعامل و مدیر شعبه ؛‌

   

  الف : شرایط مدیرعامل

  مدیرعامل باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با چهارسال ، فوق  دیپلم با شش سال  و یا دیپلم با هشت سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه راهبری پایانه های بندری  کالا و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری ،  مقررات گمرکی ، قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری و آشنا با زبان انگلیسی باشد .

  ب:  شرایط مدیر شعبه

  مدیرشعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دو سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه راهبری پایانه های بندری کالا و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین ومقررات بندری ، مقررات گمرکی ، قوانین ومقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری و آشنا با زبان انگلیسی باشد.

  تبصره ۱ : معلومات لحاظ شده برای مدیر عامل و مدیر شعبه  از طریق ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی و حرفه ای آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ،‌ مراکز آموزشی وزارتخانه ها، مراکز آموزش دارای مجوز از سازمان و یا طی دوره های کاربردی مورد تأیید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی  احراز می گردد .

  تبصره ۲ : نحوه ارزشیابی گواهینامه موسسات آموزشی ، چگونگی برگزاری آزمون کتبی ، عناوین و محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز به موجب دستورالعمل سازمان خواهد بود .

  ج : نحوه احراز شرایط : به منظور احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری است :

  1. تأییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادر شده از دستگاه های دولتی یا عمومی که مبین سوابق مرتبط اجرایی در آن دستگاه ها باشد .
  2. روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیرعامل شرکت های موضوع این آیین نامه .
  3. تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است .
  4. تأییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمانهای دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران .

   

  ماده هفتم – تطبیق شرایط و الزامات ؛

   

  1. مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام می باشد و تمدید آن منوط به احراز شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد
  2. در صورتی که شرکت های موضوع این آیین نامه در مدت چهار سال متوالی هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند ، سازمان در مجوز صادره تجدید نظر خواهد کرد .
  3. شرکت موظف است تعهد یا تضمین حسن انجام کار برای فعالیت در ارتباط با کالا و سایر تعهدات خود را طبق نظر گمرک و سازمان یا مناطق ( حسب مورد ) تودیع نمایند  ( ارائه بیمه نامه مسؤولیت مورد تأیید به عنوان تضمین قابل قبول می باشد ) . در مواردی که پایانه در محدوده حفاظتی بندر باشد ، ارائه  تضمین یا تعهد به گمرک بابت نگهدای کالای گمرک نشده ، ضروری نمی باشد .
  4. دارا بودن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر شعبه در هر یک از بنادر مورد نظر جهت فعالیت .
  5. شرکت های موجود که وضعیت آنها با این آیین نامه مطابقت ندارد ، موظفند تا دو سال ازتاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند . 
  6. به منظور ساماندهی فعالیت شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا  و ترغیب آنها به رعایت هر چه بیشتر استانداردها و توجه به صلاحیت های تخصصی کارکنان و تجهیز امکانات ، سازمان نسبت به طبقه بندی شرکت های موصوف براساس دستورالعمل مربوطه اقدام خواهد نمود . شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا  مکلفند اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان قرار دهند .
  7. کلیه شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا  باید در سربرگ های مکاتباتی خود به فعالیت راهبری پایانه های بندری کالا  نیز اشاره نمایند .
  8. شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا  موظفند تغییر مدیرعامل ، مدیر شعبه و هر گونه تغییر در نشانی مرکز اصلی ، شعب و تلفن شرکت را به طور کتبی به اطلاع سازمان برسانند .
  9. شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا  موظفند دارندگان امضای مجاز شرکت را به طور کتبی به سازمان معرفی نمایند .
  10. تغییر مدیرعامل و مدیر شعبه منوط به احراز شرایط مذکور در این آیین نامه و اعلام به سازمان می باشد .
  11. گذراندن دوره های آموزشی توسط مدیرعامل ، مدیر شعبه و کارکنان بر اساس دستورالعمل سازمان .
  12. در صورتی که فعالیت این شرکت ها مستلزم کسب موافقت از سایر مراجع قانونی باشد ،  ارائه موافقت نامه مربوطه جهت صدور مجوز الزامی خواهد بود .
  13. کلیه مدیران و پرسنل غیر ایرانی شاغل در شرکت ، شرایط عمومی اقامت در ایران و اجازه کار را باید دارا باشند .
  14. شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند لحاظ نمی گردد .

   

  فصل سوم : نظارت ، نحوه صدور ، تعلیق و لغو مجوز فعالیت

   

  ماده هشتم - نظارت ؛

  ۱- سازمان به منظور اطمینان از اجرای کامل و مؤثر مقررات و دستورالعمل های مصوب و انجام مطلوب وظایف و رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به نظارت مستمر و منظم از فعالیت شرکتهای راهبری پایانه های بندری کالا  می نماید .

  ۲-  شرکت های راهبری پایانه های بندری کالا  مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را به همراه مفاصا حساب ارزی – ریالی در ارتباط با سازمان را در پایان هر سال به امور شرکت ها ارائه نمایند .

  ۳ - کالاهایی که در اماکن گمرکی و  در تحویل شرکت قراردارد سالانه توسط گمرک مورد سرشماری و کنترل قرار خواهد گرفت .

  تبصره : کلیه شرکتها می بایست همکاری های لازم را در راستای نظارت و بازرسی سازمان بعمل آورده و تسهیلات مربوطه را فراهم نمایند .

   

  ماده نهم - صدور مجوز فعالیت ؛

   

  صدور مجوز فعالیت در زمینه راهبری پایانه های بندری کالا  منوط به احراز صلاحیت های مذکور در این آیین نامه و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت راهبری پایانه های بندری کالا  در موضوع شرکت می باشد .

  تبصره ۱: قبل از اعطاء پروانه فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS-CODE نظر دفتر مرکزی حراست سازمان در مرکز و حراست های تابعه در بنادر در مورد صلاحیت سیاسی ، امنیتی مدیران شرکت های موضوع این آیین نامه استعلام می گردد . در صورتی که ظرف مدت یکماه پاسخی دریافت نشود صلاحیت آنها تأیید شده تلقی می شود .

  تبصره ۲ : مرجع تشخیص کمی و کیفی کارکنان مجرب ، تجهیزات عملیاتی ، وسایل ایمنی و سایر موارد مربوط به امکانات شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان خواهد بود .

  تبصره ۳ : شرکت های موضوع این آیین نامه رأساً نسبت به بازاریابی و عقد قراردادهای مربوطه اقدام می نمایند و سازمان هیچ گونه تعهد و مسؤولیتی در این زمینه ندارد .

   

  ماده دهم - تعلیق و لغو مجوز فعالیت؛  

  1. در صورتی که صلاحیت شرکت های موضوع این آیین نامه به طور کلی یا جزیی زایل گردد و پس از
  2. اخطار کتبی سازمان و تعیین مهلت مناسب ، صلاحیت های مزبور احراز نگردد ، تا زمان احراز مجدد صلاحیت ها ، از ارائه خدمات به آنها خودداری خواهد شد .
  3. در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه و همچنین ضوابط و مقررات سازمان از طرف شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان بر حسب مورد و به ترتیب نسبت به تذکر کتبی ، اخطار کتبی و تعلیق فعالیت به مدت ۳ ماه اقدام خواهد نمود  .
  4. در صورت تکرار یا تداوم تخلف ، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ادامه فعالیت شرکت مبنی بر تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ، مراتب به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی ،‌ گمرک یا دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (  حسب مورد ) اتاق بازرگانی  صنایع و معادن ایران احاله میگردد .

  تبصره ۱ : تصمیمات کمیسیون به اکثریت آرا معتبر است .

  تبصره ۲ : تصمیم کمیسیون مانع تعقیب متخلف در مراجع قانونی صلاحیت دار نخواهد بود .

  تبصره ۳ : محل تشکیل جلسات کمیسیون و دبیرخانه آن برای ارسال دعوت نامه  و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و پیگیری آن در سازمان خواهد بود .

  تبصره۴  : رسیدگی به تخلفات شرکتها باید با حضور نماینده قانونی شرکت صورت پذیرد و برای انجام این امر دبیرخانه کمیسیون ، وقت تعیین شده را به ذینفع ابلاغ می نماید . عدم حضور ذینفع یا نماینده قانونی آن در زمان مقرر مانع از رسیدگی کمیسیون نخواهد شد .

  تبصره ۵ :‌ درمواردی که شرکت مزبور از شرکت های تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون بجای نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در کمیسیون شرکت می نماید .

   

   
  نظرات کاربران