در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های بار شماری در بنادر کشور

    

   

   

  در اجرای وظایف مذکور در ماده واحده ی قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ ، قانون دریایی ایران و  آیین نامه بندر های ایران این آیین نامه تهیه و تأیید شد . ( بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی سازمان بنادرو کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافت . )  

   

  مقدمه :

   

  تصدی انجام عملیات بارشماری کالا و کانتینر از / به وسیله ی حمل در اسکله ، اماکن و محوطه های بندری مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی می باشد ، سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی ، اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت های موجود و با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به صدور مجوز خواهد نمود .

   

  فصل اول :تعاریف ، وظایف و مسؤولیت ها

   

  ماده اول  - تعاریف ؛

  1. سازمان : در این آیین نامه ، منظور سازمان بنادر و دریانوردی است .  
  2. شرکت بارشماری :‌ شخص حقوقی است که مجاز به انجام عملیات بارشماری کالا و کانتینر در اسکله ، اماکن و محوطه های بندری می باشد .
  3. تالی : برگ مخصوص بارنویسی است .  
  4. بارشماری : صورت برداری از مقدار یا تعداد و مشخصات ظاهری یکایک بسته هایی که از / به یک وسیله ی حمل تخلیه یا  بارگیری میشود .
  5. وسیله ی حمل : هر گونه وسیله ای اعم از دریایی ، جاده ای ، ریلی که به جابجایی کالا و کانتینر اختصاص یافته است .
  6. بیجک : اعلامیه بارگیری به منظور خروج کالا و کانتینر از اماکن بندری است .  
  7. حمل یکسره : ورود و خروج کالا بدون تخلیه وتحویل در پایانه های بندری است .
  8. تضمین : وثیقه ای است که برای حسن اجرای تعهدات و الزامات به سازمان ارائه می شود و می تواند به صورت وجه نقد ،‌ وثیقه ملکی ، یا ضمانت نامه بانکی باشد .   
  9. دستورالعمل دوره های آموزشی : منظور دستورالعمل دوره های آموزشی شرکت های کارگزاری ترابری دریایی مصوب هیأت عامل سازمان می باشد .  

   

  ماده دوم- وظایف ؛

  1. رعایت قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ، گمرک ، مناطق ویژه اقتصادی - بندری و مناطق آزاد در زمینه مورد فعالیت .
  2. کنترل دقیق در شمارش و ثبت مشخصات ظاهری یکایک بسته هایی که از / به وسیله ی حمل تخلیه و بارگیری می گردد و ثبت مراتب در برگهای بارنویسی .
  3. مقابله تالی شرکت با تالی طرف دیگر بارشماری در پایان هر نوبت کار .
  4. بکارگیری کارکنان مجرب و آموزش دیده و آشنا به زبان انگلیسی به تعداد کافی .
  5. رعایت الزامات قوانین کار و تأمین اجتماعی درخصوص کارکنان تحت پوشش و نظارت برعملکرد آنان .

  تبصره : در مناطق آزاد و ویژه رعایت مقررات کارگری منطقه لازم الاجرا می باشد .

  1. اعزام کارکنان برای طی دوره های آموزشی مرتبط .
  2. استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب جهت تسهیل در انجام وظایف .  

  ۸- تجهیز کامل کارکنان عملیاتی به وسایل و تجهیزات ایمنی .

  1. تهیه و تأیید صورتمجالس به آب افتادگی و آسیب دیدگی بسته ها در جریان عملیات تخلیه و بارگیری .
  2. ارائه گزارش وقایع و اتفاقات در پایان هر نوبت کاری .
  3. نظارت در ثبت شماره و علامت بسته هایی که فاقد علامت و شماره می باشند و اگر علامت آنها تشخیص داده نشد ، تنظیم صورتمجلس حاوی مشخصات موجود بسته ها الزامی است .
  4. تهیه و تأیید صورتمجلس در مورد بسته هایی که در بسته بندی آنها شکستگی یا آثار دستخوردگی وجود داشته و نیاز به تجدید لفاف دارد .
  5. ارائه آمار و گزارش برای تسویه کشتی ها و اخذ تائیدیه از فرمانده کشتی یا نمایندگی کشتیرانی  .
  6. همکاری با تحویل گیرنده کالا بمنظور اطمینان از تحویل و تحول صحیح کالا و صدور اسناد مربوطه .
  7. تهیه و تنظیم فرم خلاصه کار در پایان هر روز کاری .
  8. صدور بیجک خروجی کالاهای حمل یکسره .
  9. اعلام تسویه اولیه کشتی های حمل یکسره .

  ماده سوم - مسؤولیت ها ؛

  1. دوره ی مسؤولیت شرکت از زمان شروع به عملیات بارشماری کالا از / به وسیله ی حمل شروع و تا خاتمه عملیات ادامه می یابد .
  2. شرکت مسؤول جبران هرگونه خسارت در راستای فعالیت خود از جمله خسارت تأخیر در امر بارشماری خواهد بود .
  3. شرکت در مقابل شخصی که برای انجام عملیات مذکور با وی قرارداد منعقد نموده مسؤول می باشد.
  4. شرکت مسؤول اعمال و رفتار کارکنان خود در ارتباط با وظایف محوله خواهد بود .
  5. شرکت مکلف است کارکنان و مسؤولیت خود را بیمه نماید .
  6. در صورتی که به تجهیزات ، امکانات و تأسیسات بندری و دریایی در اثر عملکرد شرکت خسارتی وارد شود ، شرکت مکلف به جبران خسارت می باشد .

   

  فصل دوم : شرایط و صلاحیت

   

  ماده چهارم - شرایط عمومی مدیرعامل ؛

   

  ۱-  تابعیت ایران  

  ۲-   حداقل سن 25 سال

  ۳-  انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

  ۴-  عدم اشتغال بکار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها

   

  ماده پنجم – شرایط حرفه ای مدیرعامل و مدیر شعبه ؛

  1لف :  شرایط مدیرعامل

  مدیرعامل باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و چهار سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه بارشماری یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین و مقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی  باشد .

  ب :  شرایط مدیر شعبه

  مدیر شعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دو سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه بارشماری یا امور بندری و دارا بودن معلومات در زمینه های عملیات بندری ، قوانین و مقررات بندری و قوانین و مقررات گمرکی باشد .

  تبصره ۱ : معلومات لحاظ شده برای مدیرعامل و مدیر شعبه از طریق ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی حرفه ای و آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزشی وزارتخانه ها ، مراکز آموزشی دارای مجوز از سازمان و یا طی دوره های کاربردی مورد تأیید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی احراز می گردد .

  تبصره ۲ : نحوه ارزشیابی گواهینامه مؤسسات آموزشی ، چگونگی برگزاری آزمون کتبی ، عناوین و محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز به موجب دستورالعمل سازمان خواهد بود .

  ج : نحوه احراز شرایط : به منظور احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری است :

  1. تأییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادر شده از دستگاه های دولتی یا عمومی که مبین سوابق مرتبط اجرایی در آن دستگاه ها  باشد .
  2. روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیرعامل شرکت های موضوع این آیین نامه .
  3. تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است .
  4. تأییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران .

   

  ماده ششم  - تطبیق شرایط و الزامات ؛

   

  1- مدت اعتبار مجوز صادر شده چهارسال تمام می باشد و تمدید آن منوط به احراز شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد .

  2- در صورتی که شرکت های موضوع این آیین نامه در مدت چهارسال متوالی هیچگونه فعالیتی نداشته باشند ،  سازمان در زمینه پروانه فعالیت آنها تجدید نظر خواهد نمود .

  3- کلیه شرکت های بارشماری اعم از شرکت هایی که قبل از تصویب این آیین نامه مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا شرکت هایی که بعداً مجوز دریافت خواهند نمود ، مکلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و کارکنان شان در اسکله ، اماکن و محوطه های بندری نسبت به سپردن تضمین به مبلغ سی میلیون ریال اقدام نمایند .

  تبصره : در صورتی که بیمه نامه مسؤولیت معتبر ارائه شود نیازی به سپردن تضمین نمی باشد .

  4- دارا بودن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر شعبه در هر یک از بنادر مورد نظر جهت فعالیت .

  5- شرکت های بارشماری که وضعیت آنها با این آیین نامه مطابقت ندارد ، موظفند تا دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند .

  6- به منظور ساماندهی فعالیت شرکت های بارشماری و ترغیب آنها به رعایت هر چه بیشتر استانداردها و توجه به صلاحیت های تخصصی کارکنان و تجهیز امکانات ، سازمان نسبت به طبقه بندی شرکت های موصوف براساس دستورالعمل مربوطه اقدام خواهد نمود . شرکت های بارشماری مکلفند اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان قرار دهند .

  7- کلیه شرکت های بارشماری باید در سربرگ های مکاتباتی خود به فعالیت بارشماری نیز اشاره نمایند.

  8- شرکت های بارشماری موظفند تغییر مدیرعامل ، مدیرشعبه و هرگونه تغییر در نشانی مرکز اصلی ، شعب و تلفن شرکت را به طور کتبی به اطلاع سازمان برسانند.

  9- شرکت های بارشماری موظفند دارندگان امضای مجاز شرکت را به طور کتبی به سازمان معرفی نمایند .

  10- تغییر مدیرعامل و مدیر شعبه منوط به احراز شرایط مذکور در این آیین نامه و اعلام به سازمان می باشد .

  11- گذراندن دوره های آموزشی توسط مدیرعامل ، مدیر شعبه و کارکنان بر اساس دستورالعمل سازمان .

  12- شرکت ها مکلفند تجهیزات و امکانات لازم برای فعالیت در زمینه مجوز صادر شده را  براساس قراردادهای منعقده با صاحبان کالا و یا خطوط کشتیرانی در زمان مقتضی تهیه و تدارک نمایند .

   

  فصل سوم  : نظارت ، نحوه صدور ،‌تعلیق و لغو مجوز فعالیت

   

  ماده هفتم - نظارت ؛

  1. سازمان به منظور اطمینان از اجرای کامل و مؤثر مقررات و دستورالعمل های مصوب و انجام مطلوب وظایف و رعایت مفاد این آیین نامه اقدام به نظارت مستمر و منظم از فعالیت شرکت های بارشماری می نماید .
  2. شرکت های بارشماری مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را به همراه مفاصا حساب ارزی –ر یالی در ارتباط با سازمان را در پایان هر سال به امور شرکت ها ارائه نمایند .

   

  ماده هشتم -  صدور مجوز فعالیت ؛

   

  1. صدور مجوز فعالیت در زمینه بارشماری منوط به احراز صلاحیت های مذکور در این آیین نامه و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت بارشماری در موضوع شرکت می باشد .

  تبصره 1: قبل از اعطاء پروانه فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS-CODE نظر دفتر مرکزی حراست سازمان درمرکز و حراست های تابعه در بنادر در مورد صلاحیت سیاسی ، امنیتی مدیران شرکت های موضوع این آیین نامه استعلام می گردد . در صورتی که ظرف مدت یکماه پاسخی دریافت نشود صلاحیت آنها تأیید شده تلقی می شود .

  تبصره 2 : مرجع تشخیص کمی و کیفی کارکنان مجرب ، تجهیزات عملیاتی ، وسایل ایمنی و سایر موارد مربوط به امکانات شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان خواهد بود .

  تبصره 3 : شرکت های موضوع این آیین نامه رأساً نسبت به بازاریابی و عقد قراردادهای مربوطه اقدام می نمایند و سازمان هیچ گونه تعهد و مسؤولیتی در این زمینه ندارد .

   

  ماده نهم-  تعلیق و لغو مجوز فعالیت ؛

  1. در صورتی که صلاحیت شرکت های موضوع این آیین نامه به طور کلی یا جزیی زائل گردد و پس از اخطار کتبی سازمان و تعیین مهلت مناسب ، صلاحیت های مزبور احراز نگردد ، تا زمان احراز مجدد صلاحیت ها ، از ارائه خدمات به آنها خودداری خواهد شد .
  2. در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه و همچنین ضوابط و مقررات سازمان از طرف شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان بر حسب مورد و به ترتیب نسبت به تذکر کتبی ، اخطار کتبی و تعلیق فعالیت به مدت 3 ماه اقدام خواهد نمود  .
  3. در صورت تکرار یا تداوم تخلف ، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ادامه فعالیت شرکت مبنی بر تعلیق یا لغو مجوز فعالیت ، مراتب به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی ،‌اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و انجمن صنفی مربوطه  احاله میگردد .

  تبصره 1 : تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است .

  تبصره 2 : تصمیم کمیسیون مانع تعقیب متخلف در مراجع قانونی صلاحیت دار نخواهد بود .

  تبصره 3 : محل تشکیل جلسات کمیسیون و دبیرخانه آن برای ارسال دعوت نامه و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و پیگیری آن در سازمان خواهد بود .

  تبصره 4 : رسیدگی به تخلفات شرکت ها باید با حضور نماینده قانونی شرکت صورت پذیرد و برای انجام این امر دبیرخانه کمیسیون ، وقت تعیین شده را به ذینفع ابلاغ می نماید . عدم حضور ذینفع یا نماینده قانونی آن در زمان مقرر مانع از رسیدگی کمیسیون نخواهد شد .

  تبصره 5 : درمواردی که شرکت مزبور از شرکت های تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون بجای نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در کمیسیون شرکت می نماید .

  تبصره 6 : در صورت تعلیق ، لغو و یا قطع خدمات ، شرکت موظف است ترتیب انجام تعهدات قبلی خود را به شرکت مجاز دیگری واگذار نماید .

  تبصره 7 : در صورت وصول گزارش و مدارک از ارگان های ذیصلاح یا صدور رأی قطعی در مراجع قضایی نسبت به شرکت های موضوع این آیین نامه مراتب از طرف سازمان به کمیسیون موضوع بند 3 این ماده ارجاع خواهد شد .

   

   

    
  نظرات کاربران