در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات راهنمایی کشتی ها

   

   
  در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده واﺣﺪه ی ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨـﺎدر و ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﺼـﻮب ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۳۹ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ۱۳۴۸ ، ﻗـﺎﻧﻮن درﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﺮان و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪر ﻫﺎی اﻳﺮان اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ . ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﻮرخ۱۳۸۷/۲/۱۰ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدرو ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺖ . )
   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ :

  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
   
   
   
  ﻓﺼﻞ اول : ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
   
   

  ﻣﺎده اول – ﺗﻌﺎرﻳﻒ ؛

   

  ﺳﺎزﻣﺎن : در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی اﺳﺖ .

  ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ : ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮﻗﻲ دارای ﻣﺠـﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ

  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

   

  ﻣﺎده دوم – ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ؛

   

  از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :

  ۱- ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺸﺘﻲ در آﺑﺮاه ﻫﺎ ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺧﻮرﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن .

  ۲- ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازی و ﻟﻨﮕﺮﺑﺮداری ﻛﺸﺘﻲ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه، ﺣﻮﺿﭽﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻨﺎدر و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن.

  ۳- ﭘﻬﻠﻮدﻫﻲ ، ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ در اﺳﻜﻠﻪ . 

  ۴- ﻋﻤﻠﻴﺎتﭘﻬﻠﻮ دﻫﻲ/ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻛﺸﺘﻲﺑـﻪ ﺑﻮﻳـﻪﺷـﻨﺎور ( SPM = singel point mooring) و ( SBM= singel buoy mooring)

  ۵- ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻬﻠﻮ دﻫﻲ / ﺟﺪاﺳﺎزی ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻲ (ship to ship operation ) .

  ۶- ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻻ ﺑـﺮ دن ﺷـﻨﺎور ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺧﺸـﻚ ، ﺗﻌﻤﻴﺮﮔـﺎه ﻫـﺎی ﻛﺸـﺘﻲ ﻳـﺎ در ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﺎی ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزی ( DOCKINGو UNDOCKING ) .

  ۷- ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻬﻠﻮدﻫﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﻠﻪ ( DOUBLE BANKING ) .

  ۸- ﺷﻨﺎورﺳﺎزی ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ .

  ۹- ﻫﺪاﻳﺖ، ﭘﻬﻠﻮدﻫﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ.

  ﺗﺒﺼﺮه۱: ﻛﻠﻴﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ۲ ﺑﻌﻬـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزش راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺤـﻮه اﺧـﺬ آزﻣـﻮن و ﺻـﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه۲: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻓﻮق را ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه، در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﻌﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
   
   

  ﻓﺼﻞ دوم : ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﻼﺣﻴﺖ
   
   

  ﻣﺎده ﺳﻮم – ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ؛

   

  ۱- ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮان

  ۲- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 30 ﺳﺎل

  ۳- اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ

  ۴- ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ 

   

  ﻣﺎدهﭼﻬﺎرم – ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮﻓﻪ ایﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ،ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ؛

   

  اﻟﻒ : ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

  ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ(درﻳﺎﻧﻮردی) ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳ ﻴـﺪ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳﺼــﻼح، ۴ ﺳــﺎل ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻛــﺎر اﺟﺮاﻳــﻲ در زﻣﻴﻨــﻪ اﻣــﻮر درﻳــﺎﻳﻲ ﻳــﺎ ۲ ﺳــﺎل ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻛــﺎر در اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎ و ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـ ﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی  ﻛﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮه ۱ : دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ۸ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﺟﺮاﻳـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ اﻣـﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ۴ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫـﺎ و ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮه ۲ : دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎی اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤـﺪ ود و ﻳـﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ راﻫﻨﻤﺎی ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ( ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) .

  ب : ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ

  ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ( درﻳﺎﻧﻮردی ) و 4 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ درﺟـﻪ ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی GT 3000 ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎ اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮه : ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋـﻪ ﮔـﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای و آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺠﺎز ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ، اﺣﺮاز ﻣﻲ ﮔﺮدد.

  ج : ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎر درﻳﺎﻳﻲ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣـﻮر درﻳـﺎﻳﻲ اراﺋـﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارک ذﻳﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ :

  ۱- ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳـﺎ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛـﻪ ﻣﺒـﻴﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺮاﻳﻲ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .

  ۲- روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲﻛﺸﻮرﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ .

  ۳- ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

  ۴- ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ در آن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣـﺪارک ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻌﻼم از اﻣـﻮر درﻳـﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن .

  د: ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ:

  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ذﻳﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ :

  ۱- اراﺋﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارک ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ج

  ۲- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح

  ۳- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻃﻲ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﺮ ا ﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﻛـﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﻳﺎﻳﻲ

  ۴- اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی ﺣﺮاﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻨﺎدر ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ

  ۵- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد از ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن

  ۶- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎی اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎ

  ه: ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن

  راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

  ۱- دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ.

  ۲- دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن.

  ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺣﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺤﻮه اﺧﺬ آزﻣﻮن و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

   

  ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ : ﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣﻲ؛

   

  ۱-ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ار اﺋـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻮﺷﺶ آن را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ۲- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﻛـﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی اداری و دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ۳- ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎ ﻣﻜﻠـﻒ ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘـﺮرات، آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

  ۴- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را در اﺧﺘﻴـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ . ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻮردﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

  ۵- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ۶- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ اﺳـﺎﻣﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﭼﻬﺎر، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺄﻳﻴﺪ آن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ۷- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ی ، ﺷـﻌﺐ ، ﺗﻠﻔـﻦ وﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛـﺰی و ﻳـﺎ ﺷـﻌﺐ ﺟﺪﻳـﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ۸- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻛﺸﺘﻲﻫﺎﻣﻜﻠﻔﻨﺪ دارﻧﺪﮔﺎناﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎزﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺘﺒﻲﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ۹- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻤﺎری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .

  ۱۰- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻤﺎری راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣـﺎت و ﺷـﺮاﻳﻂ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧـﺬ آزﻣـﻮن و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

  ۱۱- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﺴـ ﺆوﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد و راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺟـﺎری ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

  ۱۲- ﻛﻠﻴﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزﺷـﻲ و اﺧـﺬ آزﻣﻮن راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ۱۳- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈـﺮ ﻣﻮاﻓـﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی ﺣﺮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺑﻨﺎدر را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
   

  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻧﻈﺎرت ، ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ، ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

   

  ﻣﺎده ﺷﺸﻢ – ﻧﻈﺎرت ؛

   

  ۱- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺼـﻮب و اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﻠـﻮب وﻇﺎﻳﻒ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣـﻨﻈﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

  ۲- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  ۳- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۵ روز ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺘﺒـﻲ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

   

  ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ؛

   

  ۱- ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺛﺒﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮه۱ : ﻗﺒﻞ از اﻋﻄﺎء ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘـﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ISPS-CODE ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی ﺣﺮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮﻛﺰ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻫـﺎی ﺗﺎﺑﻌـﻪ در ﺑﻨـﺎدر در ﻣـﻮرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . در ﺻـﻮرﺗ ﻲ ﻛـﻪ ﻇﺮف ﻳﻜﻤﺎه ﭘﺎﺳﺨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .

  ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻼم از اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، وﺳـﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ۲- ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﻮز ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ، ب، ج و د ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ آﻳـﻴﻦ ﻧﺎمه را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

   

  ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ – ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻤﺪﻳﺪ

   

  ۱- ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻤﺎم از زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ۲- ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

  ۳- ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

   

  ﻣﺎده ﻧﻬﻢ –ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ؛

   

  ۱- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳـﺎ ﺟﺰﻳـﻲ زاﻳـ ﻞ ﮔـﺮدد و ﭘـﺲ از اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫـﺎی ﻣﺰﺑـﻮر اﺣـﺮاز ﻧﮕـﺮدد، ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﺣـﺮاز ﻣﺠـﺪد ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ، از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  «8»

  ۲-درﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج دراﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ و اﺧﻄـﺎر ﻛﺘﺒـﻲ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

  ۳- در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻳﺎ ﺗﺪاوم ﺗﺨﻠﻒ ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی ، اﻃﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان و اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺣﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

  ﺗﺒﺼﺮه ۱ : ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .

  ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﻪ آن ﺑـﺮای ارﺳـﺎل دﻋـﻮت ﻧﺎﻣـﻪ و اﺑـﻼغ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮی آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﺗﺒﺼﺮه ۴ : رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن، وﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ذﻳﻨﻔﻊ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه ۵ : در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه اﺗـﺎق ﺗﻌـﺎون ﺑﺠـﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

  ﺗﺒﺼﺮه ۶ : در ﺻﻮرت وﺻﻮل ﮔﺰارش و ﻣﺪارک از ارﮔﺎن ﻫﺎی ذﻳﺼﻼح ﻳﺎ ﺻﺪور رأی ﻗﻄﻌﻲ در ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨـﺪ ۳ ﻣـﺎده ۹ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
   
   
  نظرات کاربران