در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری - دریایی و کشتیرانی

   

  آئین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری ، دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی


   
  ﻣﺎدﻩ ا - ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ۷ ﻣﺎدﻩ ۷۱ ﺁﻳﲔ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮکت های ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮکت های ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۶/۸/۲۸ ﳎﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﻲ و ﺁﻳـﲔ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﻣﺼـﻮب ﻣـﻮرخ ۱۳۷۸/۱/۱۱هﻴـﺄت ﳏـﱰم وزﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷـﺮآﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻨـﺪری – درﻳـﺎﻳﻲ و کشتیرانی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﳎﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وکشتیرانی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۲- ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨـﺪری – درﻳـﺎﻳﻲ و کشتیرانی ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﺁﺋـﲔ ﻧﺎﻣـﻪ

  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

  اﻟﻒ- ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﺸﺘﲑاﻧﻲ

  ب - ﲣﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﲑی (ﺧﻦ آﺎری- دوﺑﻪ کاری- ﺑﺎرﺑﻨﺪی و ﻋﻤﻠﻴﺎت کانتینری)

  ج - ﺑﺎرﴰﺎری ﺑﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ کشتیرانی

  د - تدارکات  (ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ – ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ – ﺁذوﻗﻪ رﺳﺎﻧﻲ – ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﺒﺴـﻪ و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ)

  ه ـ- کمک و نجات

  و - ﻏﻮاﺻﻲ

  ز - ﺗﺄﻣﲔ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﲡﻬﻴﺰات

  ح - ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﲨﻊ ﺁوری ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎی ﻧﻔﱵ و ﲨﻊ ﺁوری ﻣﻮاد زاﺋﺪ آﺸﱵ

  ط - ادارﻩ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﳍﺎی ﺑﻨﺪری
   
  ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﱀ اﺷﺨﺎص اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﺎص ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در ﺁن رﺷﺘﻪ ﺑـﺮای ﺷـﻌﺒﻪ ﻳـﺎ ﳕﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺷﺮکت ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮدداری کند .

  ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ - رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳست در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮکت اﺻﻠﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳ - ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ کشتیرانی ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ اﳒـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴــــــــﺖ در ﺣــــــــﺪاﻗﻞ ﻳــــــــﻚ رﺷــــــــﺘﻪ دﻳﮕــــــــﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۳ - ﺷﺮکت های ﺧﺎرﺟﻲ آﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨـﺪرج در ﻣﺎدﻩ ۲ اﻳﻦ ﺁﺋﲔ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ درﺧﻮاﺳـﱵ ﺣـﺎوی ﻣﺸﺨﺼـﺎت کامل ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ، ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺁﮔﻬﻲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻳـﺎ ﳕﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ، اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮکت اﺻﻠﻲ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ کار ، ﻧﻮع ﺷرکت ، ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ، وﺳﺎﻳﻞ و ﲡﻬﻴﺰات و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ واﺣﺪ ذﻳﺮﺑﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و کشتیرانی ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳕﺎﻳﻨﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۴ - ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و کشتیرانی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺁﺋـﲔ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﳓﻮ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ :

  اﻟﻒ - هﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وکشتیرانی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷـﺮکت ﺧﺎرﺟﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﳊﺎظ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﺷﺮکت های اﻳﺮاﻧـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﺎص ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧـﺪ ، ﻣﺮاﺗـﺐ رد درﺧﻮاﺳـﺖ را ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺑﻼغ ﺧﻮاهﺪ کرد . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣـﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺮکت ﺧـﺎرﺟﻲ در رﺷﺘﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﳔﻮاهﺪ ﺑﻮد .

  ب - در ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻣﺪارک ارﺳﺎﱄ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺎ ذکر ﻣـﻮارد ﻧﻘـﺺ ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻧﺎﻣﱪدﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ۳۰ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﻗﺪام ﳕﺎﻳﺪ ، در ﻏﲑ اﻳﻨﺼﻮرت درﺧﻮاﺳـﺖ وی از ﺳـﻮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و کشتیراﻧﻲ رد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .

  ج- هﺮ ﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وکشتیراﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﻌﺒﻪ ﻳـﺎ ﳕ ﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺷـﺮکت ﺧﺎرﺟﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻـﺤﺖ ﻣـﺪارک ارﺳﺎﱄ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﳕﻮد .
   
  ﻣﺎدﻩ ۵ - ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۲ ﺳﺎل ﲤﺎم ﴰﺴﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺁنﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺁﺋﲔ ﻧﺎﻣﻪ و اﺣﺮاز اﳒﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨـﺪرج در ﻣﺎدﻩ ۱۱ ﺑﺮای دورﻩ هﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۶- هﺮ ﮔﺎﻩ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺷرکت ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺪت ۲ ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﱄ در هﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺮواﻧـﻪ ، ﻓﻌـﺎﻟﻴﱵ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮواﻧـﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وی در رﺷﺘﻪ ﻣﺬکور ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳ ﻣﺎدﻩ ۲ ﻗﺎﺑﻞ ﲤﺪﻳﺪ ﳔﻮاهـﺪ ﺑﻮد .
   
  ﻣﺎدﻩ ۷ - ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﳓﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮکت هﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻨــﺎدر وکشتیرانی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷـرکت های ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ کلیه ﻗـﻮاﻧﲔ وﻣﻘﺮرات ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﲞﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎی ﺻـﺎدرﻩ و ارﺟـﺎﻋﻲاز ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وکشتیرانی را رﻋﺎﻳﺖ ﳕﺎﻳﻨﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۸ - ﺷﺮکت های ﺧﺎرﺟﻲ که ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺁﺋـﲔ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖدرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻳـﺎ ﳕﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ را درﭘﺎﻳﺎن هﺮ ﺳﺎل ﴰﺴﻲ ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨـﺎدر و کشتیرانی ارﺳﺎل دارﻧﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۹ - ﺷﺮکت های ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای هﺮ ﻓﻌـﺎﻟﻴﱵ که ﳎﻮز درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻣﺒﻠـﻎ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دوﻳﺴـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ) ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﲔ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و کشتیرانی ﺗﻮدﻳﻊ ﳕﺎﻳﻨﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮﻩ - ﺗﻀﻤﲔ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻜﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و کشتیرانی ﺑﺎﺷﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۱۰ - ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺷـﺮآﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳـﺪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :

  اﻟﻒ- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ۲۵ ﺳﺎل ﲤﺎم

  ب -ﻧﺪاﺷﱳ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ کیفری ﻣﺆﺛﺮ

  ج- ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﳐﺪر

  د -ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

  هـ - داﺷﱳ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک کارشناسی

  و - داﺷﱳ ﺳﺎﺑﻘﻪ کار ﻣﻔﻴﺪ اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۲ ﺳﺎل

  ﻣﺎدﻩ۱۱ - ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ۱۰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺪارک زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وکشتیرانی ﲢﻮﻳﻞ دهﺪ :

  اﻟﻒ - ﮔﻮاهﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﺎدرﻩ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﱀ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ که ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻔﺎرت اﻳـﺮان در ﺁن کشـﻮر رﺳـﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

  ب -ﮔﻮاهﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﳐﺪر ﺻﺎدرﻩ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﱀ کشورر (اﻳﺮان)

  ج - ﮔﻮاهﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﱪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﺋـﻴﺲ ﻏـﲑ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲزﺑﺎن

  د - ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﱵ ﻳﺎ نهادهای ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒـﻮع ﻣـﺪﻳﺮ ﻳـﺎرﺋﻴﺲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻪ کار ﻣﻔﻴﺪ که ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻔﺎرت اﻳـﺮان در ﺁن کشـﻮر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
   
  ﺗﺒﺼﺮﻩ - در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮکت ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺒﻌـﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎدﻩ ﭼﻬﺎرم ﺁﻳﲔ ﻧﺎﻣﻪ ﺻـﺪور ﳎـﻮز و ﳓﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮآﺖ هﺎی ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﺸﺘﲑاﻧﻲ ﻣﻌﺘﱪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .
   
  ﻣﺎدﻩ ۱۲ - ﺷﺮکت های ﺧﺎرﺟﻲکه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺁﺋﲔ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﳒﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ هﺴﺘﻨﺪ که در ﺁﺋـﲔ ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮکت ها و ﻣﺆﺳﺴـﺎت کارﮔﺰاری ﺗﺮاﺑـﺮی درﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺼـﻮب ﺷـﻮراﻳ ﻌﺎﱄ ﳘﺎهﻨﮕﻲ ﺗﺮاﺑﺮی کشور و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺁن ﺑﺮای ﺷﺮکت هﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺧﻠـﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﲣﻠﻒ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻔـﺎد ﺁﺋـﲔ ﻧﺎﻣـﻪ اﺧﲑاﻟـذکر ﺑـﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﲔ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .
   
  ﻣﺎدﻩ ۱۳- اﻳﻦ ﺁﺋﲔ ﻧﺎﻣﻪ در ۱۲ ﻣﺎدﻩ و ۵ ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﺗﺎرﻳﺦ ۸۳/۱۲/۱۰ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراﻳﻌﺎﱄ ﳘﺎهﻨﮕﻲ ﺗﺮاﺑﺮی کشور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
   

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران