در حال بارگذاری ...
 • آیین نامه راهنمایی و رانندگی - شماره گذاری (فصل دوم)

  ماده ۲ :

  هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدک متصل که در راه ها حرکت می کند و همچنین وسیله نقلیه موتوری ویژه کشاورزی ، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند. رانندگی با وسایل نقلیه ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیر مجاز باشند ، ممنوع است. مگر اینکه پیشتر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده و همراه داشته باشد. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده ، تا انجام شماره گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد.

   

  تبصره ۱ ـ تا زمانی که انجام عملیات شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی ، صنعتی و عمرانی به طور کامل از سوی راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته و پس از آن ، تردد این وسایل بر اساس دستورالعملی که به تایید وزارتخانه های کشور و راه و ترابری می رسد ، انجام خواهد شد.

   

  تبصره ۲ ـ خودروها و موتورسیکلت ها و دوچرخه های ساخت داخل و وارداتی از نظر ایمنی و کیفیت باید استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا باشند و به علاوه از نظر آلودگی های زیست محیطی ، استانداردهای مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشند.

   

  تبصره ۳ ـ تشخیص انواع وسایل نقلیه غیر موتوری که باید شماره گذاری شوند با راهنمایی و رانندگی است ، مگر در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشد.

   

   

  ماده ۳ :

  مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود یا به وسیله نماینده قانونی خود ، با مراجعه به نزدیکترین واحد شماره گذاری یا مرکزی که به همین منظور تعیین و اعلام می گردد ، مدارک لازم را ارایه نماید. واحد شماره گذاری پس از بررسی آنها ، اقدام به تخصیص پلاک به شخص و تحویل آن می نماید. نصب پلاک با نظارت نماینده راهنمایی و رانندگی صورت می پذیرد. چگونگی انجام شماره گذاری شامل مدارک مورد نیاز و خدمات و پس از شماره گذاری و عوارض و مالیات مصوب و مانند آنها در دستورالعمل مربوط از سوی راهنمایی و رانندگی مشخص و اعلام خواهد شد.

   

  تبصره ۱ ـ انواع پلاک ها و ابعاد و رنگ های آنان برای وسایل نقلیه مختلف در دستورالعمل یاد شده مشخص می گردد.

   

  تبصره ۲ ـ هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند ، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود.

   

   

  ماده ۴ :

  در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می نماید :

   

  الف ) در صورتی که مفاد تبصره ۲ ماده ۲ رعایت نشده باشد و یا اصالت وسیله نقلیه هنگام بازدید به وسیله ماموران مربوط تایید نگردد.

   

  ب ) چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد.

   

  پ )  اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد.

   

  ت ) چنانچه وسیله نقلیه ، علایم و تجهیزات پیش بینی شده در این آیین نامه را نداشته باشد.

   

  ث ) هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد.

   

  ج ) در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثنای وسایل نقلیه ای که از تاریخ ساخت آنها ۲ سال سپری نشده است.

   

   

  ماده ۵ :

  به هنگام نقل و انتقال مالکیت ، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیه ، پلاک ها در واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز از روی وسیله نقلیه فک و نزد راهنمایی و رانندگی نگهداری می شود.

   

  تبصره ـ در صورت خرید خودرو ، صاحب پلاک ها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافت مجوز نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید.

   

   

  ماده ۶ :

  اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک ، مکلفند پس از گذشت حداکثر ۱۰ روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت ، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره گذاری اعلام نمایند. مسئولیت های قانونی مربوط به اطلاع ندادن تغییر محل اقامت یا مرکز فعالیت به عهده مالک یا نماینده قانونی خواهد بود.

   

   

  ماده ۷ :

  در صورتی که وسیله نقلیه از سوی مراجع صلاحیت دار توقیف ، تملیک ، ضبط یا مصادره شود ، باید مراتبط حداکثر ظرف ۱۵ روز از سوی مرجع مربوط یا منتقل علیه یا نماینده قانونی وی به واحد شماره گذاری محل اعلام گردد.

   

   

  ماده ۸ :

  چنانچه پلاک به نام شخص حقوقی باشد ، مدیر مربوط مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه ، مراتبط را به نزدیکترین واحد شماره گذاری به طور کتبی اعلام نماید.

   

   

  ماده ۹ :

  در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه ، برحسب مورد ، نماینده قانونی وارث با ارایه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه ، و یا وصی و یا قیم مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیه مراجعه نماید.

   

   

  ماده ۱۰ :

  اشخاص مندرج در مواد (۸ و ۹) فوق مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه ، برای معرفی مالک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه ، به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن ، به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند. مراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپری شدن مدت یاد شده موجب خواهد شد پلاک های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیر مجاز تلقی شود.

   

   

  ماده ۱۱ :

  سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه ای ، اطلاعات فوت شدگان را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی محل قرار دهد.

   

   

  ماده ۱۲ :

  نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می گیرد :

   

  الف ) برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم ، یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن نصب می شود.

   

  ب ) بر روی وسایل نقلیه دو چرخ تنها یک پلاک ، آن هم در عقب وسیله نقلیه نصب می گردد.

   

  پ ) بر روی یدک ها و نیمه یدک ها یک پلاک در عقب نصب می گردد.

   

  ث ) پلاک یا پلاک ها باید در محل تعیین شده نصب شوند.

   

   

  ماده ۱۳ :

  به همراه یک زوج پلاک ، پلاک سوم وسیله نقلیه نیز به صورت برچسب از سوی راهنمایی و رانندگی یا اشخاص مورد تایید او صادر و بر روی شیشه جلو یا عقب وسیله نقلیه نصب می گردد. این برچسپ دارای اطلاعات شماره پلاک ، تاریخ سپری شدن اعتبار پلاک ، کد واحد شماره گذاری و شماره شناسایی وسیله نقلیه (Vehicle Inentification Number - Vin) می باشد. پلاک سوم با هر بار تمدید اعتبار پلاک ، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی و رنگ وسیله نقلیه با اطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد. زمان اجرای این ماده را راهنمایی و رانندگی تعیین می نماید.

   

   

  ماده ۱۴ :

  در صورت مفقود شدن و یا سرقت پلاک ، شماره پلاک یاد شده از فهرست پلاک های فعال خارج و در فهرست پلاک های سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شد. تخصیص پلاک جدید به مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دستورالعمل ماده ۳ این آیین نامه صورت خواهد گرفت.

   

  تبصره ـ برای پلاکی که زایل می شود ، بنا به درخواست مالک و با مراجعه به واحد شماره گذاری بر اساس دستورالعمل یاد شده پلاک جدید صادر می شود.

   

   

  ماده ۱۵ :

  راهنمایی و رانندگی پس از تخصیص شماره پلاک به مالک وسیله نقلیه و ورود به اطلاعات مالک (شماره ملی) و وسیله نقلیه به سامانه ، کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه را صادر و بر حسب مورد به نشانی (کدپستی) مالک ارسال و یا به وی تسلیم می نماید.

   

   

  ماده ۱۶ :

  هرگاه پلاک ، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود و یا از بین برود مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز اعلام کند و اقدام به دریافت پلاک جدید ، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت المثنی نماید.

   

   

  ماده ۱۷ :

  سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند به منظور عرضه و انتقال وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر یا برای انجام آزمایش فنی وسیله نقلیه بدون انجام تشریفات شماره گذاری از راهنمایی و رانندگی پلاک ویژه دریافت نمایند. دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنین نحوه استفاده از پلاک ویژه و چگونگی ارایه اطلاعات مورد نیاز از سوی راهنمایی و رانندگی تعیین و اعلام می گردد.

   

   

  ماده ۱۸ :

  راهنمایی و رانندگی می تواند پلاک ویژه تحویلی به سازندگان یا فروشندگان وسایل نقلیه را به علت نداشتن نیاز به استفاده یا استفاده بر خلاف مقررات پس بگیرند.

   

   

   ماده ۱۹ :

  کلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص ، با نظارت و برابر دستورالعمل اعلامی راهنمایی و رانندگی شماره گذاری نمایند.

   

   

  ماده ۲۰ :

  هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه ، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه می نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها ، نسبت به پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد. سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال ، منعکس می گردد.

  کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شود ، به خریدار تحویل می گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

   

  تبصره ـ شرایط و نحوه احراز صلاحیت مراکز مجاز موضوع این فصل و نحوه نظارت بر آنها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد راهنمایی و رانندگی به تصویب وزیر کشور می رسد.

   

   

  ماده ۲۱ :

  مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هریک از قطعات اصلی وسیله نقلیه شامل موتور ، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز لازم را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دریافت نماید.

   

  تبصره ـ وسایل نقلیه عمومی باری و مسافری مشمول مقررات مربوط می باشند.

   

   

  ماده ۲۲ :

  تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شماره گذاری نیز منوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری می باشد.

   

   

  ماده ۲۳ :

  در صورت سرقت ، مفقود شدن و یا اگر به هر علتی وسیله نقلیه ای مورد تصرف غیر قانونی قرار گیرد ، مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین واحد انتظامی اعلام نماید.

   

   

  ماده ۲۴ :

  هرگاه پلاک به اشتباه بر روی وسیله نقلیه نصب شده باشد ، راهنمایی و رانندگی موظف است پلاک مالک وسیله نقلیه را اخذ و پس از رفع اشتباه پلاک را باز گرداند.

   

   

  ماده ۲۵ :

  هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به تعداد وسیله نقلیه ملکی خود مطابق ماده ۳ پلاک دریافت نماید. نقل و انتقال هریک از وسایل نقلیه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.

   

   
  نظرات کاربران (1)