در حال بارگذاری ...
 • کاریکلماتور سری دوم

  - سوزنبانها بیشتر از همه مردم دنیا خط عوض میکنند.

   

  - رانندگان قطار به همه پنچرگیرها دهنکجی میکنند.

   

  - کشیدن شیر هوای نفس، جریمه ندارد.

   

  - ریل های قطار، بهترین نشانه همراهیاند.

   

  - در میدان راهآهن، مسابقه تلاش، همهروزه با سوت قطارها آغاز میشود.

   

  - خطوط راه آهن بهترین دلیل برای اثبات این حرف است که دو خط موازی هرگز یکدیگر را قطع نمیکنند.

   

  - آدم های خودخواه در ایستگاه زندگی، یک عمر با دسته گل انتظار خود را میکشند.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران