در حال بارگذاری ...
 • استفاده از واگن ها در حمل ونقل بین المللی (P.P.W)

  نام لاتین: P.P.W

  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی  پی. پی. دبلیو (P.P.W)  شماره ۶١۴/٢١١٧٣      ١٣٨٧/۴/٨

  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


  عطف به نامه شماره ١٨۴٨٧/۴٨۴٨٢ مورخ ١٣٨١/٣/٢٢ یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی . پی . دبلیو (P.P.W) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٣٨٧/٢/٢٩ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.


  رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

   

   

  __________________________________________________________________________________________________________


  شماره ۵۱۰۵۵             ١٣٨٧/۴/۱۵
  وزارت راه و ترابری


  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی. پی. دبلیو (P.P.W)  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ١٣٨٧/٣/٢٢ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶١۴/٢١١٧٣ مورخ  ١٣٨٧/۴/٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.


  رئیس جمهور  محمود احمدی نژاد

   


  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی. پی. دبلیو (P.P.W)

   

  ماده واحده

  به دولت (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده می شود به منظور تسهیل و انجام امور مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا، عضویت مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی . پی. دبلیو (P.P.W) را پذیرفته و آئین نامه ها و مقررات تصویبی و تعرفه ها و ضمائم مربوط به آنها را اجراء نماید.   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران