در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

انجام طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور

انجام طرح آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور

این طرح در قالب کمیته های مدیریت و ساماندهی سواحل استانها که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ٦٣ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری بر اساس نتایج مستخرج طرح مدیریت یکپارچه سواحل در کشور در حال اجراست .

|

نظرات کاربران