در حال بارگذاری ...
 • وزارت راه به مقوله کریدورهای ترانزیتی توجه ویژه داشته باشد

  به گزارش پرتال حمل و نقل، با رشد حمل و نقل و توجه به کریدورهای بین المللی و ارتقای ارتباط تجاری در کریدورهای بین المللی باید دانست که این کریدورها نقشی استراتژیک به لحاظ تأمین امنیت برای قدرت های سیاسی دارند. وی افزود: کشورهایی که دارای کریدورهای مهم بین المللی باشند، به لحاظ شرایط اقتصادی امن ترین کشورها هستند، ایران از نظر شرایط ویژه از کشورهای تأثیرگذار در دنیا است.

   

   

   

   

   
  نظرات کاربران