در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • ﻟﺰوم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در حوزه دریایی و بندری

  اراﺿﯽ ۲۴۰۰ ﻫﮑﺘﺎری ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ، ۴۵۳ هکتاری جزیره نگین بوشهر ، ۴۵۰ هکتاری بندر شهید بهشتی چابهار و اراضی ۶۰۰ هکتاری توسعه ای منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در این ﻣﻨاطق را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی بر ضرورت توسعه مجتمع‌های گردشگری ، تولیدی و تبدیلی تاکید کرد .

  حسین صادقی‌نژاد مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی گفت : ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان (به ویژه بندر شهید رجایی) ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺎبﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح است که در سال جاری مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت . ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و توجه و تمرکز بیش از پیش به موضوع افزایش بهره وری با استفاده از پتاسیل های موجود ، ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .

  صادقی نژاد اظهار کرد : کشور ایران با وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای و رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ (وﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان) ، ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت‌های ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و دریای عمان و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه در ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪر ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺸﻮر و دروازه ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ می‌کند . وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑنادر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻟﺰوم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .

   مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد : اراﺿﯽ ۲۴۰۰ ﻫﮑﺘﺎری ﻣﺠﺎور ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ، ۴۵۳ هکتاری جزیره نگین بوشهر ، ۴۵۰ هکتاری بندر شهید بهشتی چابهار و اراضی ۶۰۰ هکتاری توسعه ای منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در این ﻣﻨاطق را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .

  وی با تاکید بر ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮری عنوان کرد : ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از اراﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر در جهت توسعه حمل و نقل چندوجهی با تمرکز بر عملکرد ریلی از طریق بنادر ، گسترش مجتمع های گردشگری و توریستی و همچنین جذب ترانشیپ ، ترانزیت و فعالیت‌های لجستیکی ، ارزش افزوده ، صنایع تولیدی و تبدیلی با رویکرد صادرات مجدد و افزایش ترافیک بندری و دریایی و با ایجاد شهرهای ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ضروری است .
  مطالب مرتبط

  تشکیل کمیته راهبردی هوشمندسازی بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی

  تشکیل کمیته راهبردی هوشمندسازی بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی

  سازمان بنادر و دریانوردی پس از برگزاری اولین همایش بین المللی هوشمندسازی بنادر و با تشکیل شورای راهبردی هوشمندسازی بنادر ، مقرر کرد تا کلیه فعالیت های مرتبط با تبادل الکترونیکی اطلاعات ، منبطق با این دستورالعمل باشد .

  |

  قدردانی فرمانده کشتی گلف پیرل از اداره کل سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان بنادر

  قدردانی فرمانده کشتی گلف پیرل از اداره کل سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان بنادر

  این کشتی خدماتی با ۲ هزار تن ظرفیت و محموله اسید برای تزریق در چاه های نفت بود که خدمه آن به دلیل اختلاف بین مدیریت و مالک شناور دچار بحران شدند . به دلیل عدم دسترسی به ساحل ، اتمام آذوقه ، سوخت و قطع ارتباطات رادیویی این کشتی با مشکلات متعددی روبرو شد .

  |

  نظرات کاربران