در حال بارگذاری ...
 • آخرین اخبار

   
 • بررسی استراتژی دور کاری و چگونگی تاثیر آن در بهبود عملکرد سازمانی


  استراتژی دورکاری در کاهش خستگی روزمره و ایجاد روحیه شادابتر افراد موثر می باشد .

  دورکاری بطور بالقوه می تواند باعث صرفه جویی در بسیاری از مواردی باشد که هم برای سازمان و هم برای فرد مزیت محسوب می شود .

  این پژوهش از نظر موضوعی یک پژوهش در حوزه مدیریت استراتژیک می باشد و قلمرو زمانی آن از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بوده و قلمرو مکانی پژوهش ، حوزه فعالیت ساختمان مرکزی ادارات راه آهن جمهوری اسلامی ایران است . به منظور انجام این تحقیق ابتدا به مبانی نظری موجود در خصوص استراتژی دورکاری پرداخته شد . نهایتاً با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مدل عملیاتی تحقیق شکل گرفت. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات مرکزی شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران می باشد و چون تعداد جامعه اماری مشخص است برای تعیین نمونه از جدول استاندارد مورگان استفاده گردید .

  در خصوص تجزیه و تحلیل داده های اماری علاوه بر اطلاعات حاصل از اسناد و مدارک موجود در شرکت ، اطلاعات استخراجی از پرسشنامه ها با استفاده از کامپیوتر و از طریق  نرم افزارهای  SPSS ، MINI TAB و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و با توجه به مقیاسهای اندازه گیری و داده های موجود ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی (جداول فراوانی ، نمودارهای ستونی ، میانگین ، انحراف معیار ، میانه ، دامنه نمرات و...) و استنباطی (آزمون رگرسیون) استفاده شد .

  نظر به اینکه پرسشنامه های طراحی شده بر اساس مبانی نظری طرح گردیده و نظر اساتید و متخصصان در خصوص آن مثبت بوده است ، لذا از روایی کافی برخوردار بوده است به گونه ای که روایی پرسشنامه دورکاری به روش سیگمای شمارشی با استفاده از نظر ۵ تن از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت ۰.۸۶ و روایی پرسشنامه عملکرد سازمانی ۰.۸۲ به دست آمد . در خصوص پایایی نیز محقق اقدام به بررسی پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ نمود پایایی پرسشنامه دورکاری بر اساس روش مذکور ۰.۹۱ و پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی ۰.۶۸ به دست آمده که نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه ها نشان می دهد ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه های طراحی شده مورد تایید می‌باشد . بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق :

  بهره مندی از استراتژی دورکاری بر بهره وری سازمان تاثیر معنی داری دارد .

  بهره وری از استراتژی دورکاری بر تسریع امور سازمان تاثیر معنی داری دارد .

  بهره وری از استراتژی دورکاری در افزایش کارائی فرد در سازمان تاثیر معنی داری دارد .

  بهره وری از استراتژی دورکاری در کاهش تنش های سازمانی تاثیر معنی داری دارد .

  استراتژی دورکاری در کاهش خستگی روزمره و ایجاد روحیه شادابتر افراد موثر می باشد .

   

  دکتر محمد تقی امینی                    
  دکتر میرزا حسن حسینی
  محمود ناظریان   

   

  برای دانلود مقاله کامل از قسمت فایل های ضمیمه استفاده نمایید ...
  مطالب مرتبط

  افزایش ظرفیت ریلی در غرب دریای خزر با اتصال ریلی رشت به آستارا

  افزایش ظرفیت ریلی در غرب دریای خزر با اتصال ریلی رشت به آستارا

  طی این سال‌ها خوشبختانه سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات جدی در زمینه توسعه حمل‌ونقل ریلی رخ داده است . به‌صورت متوسط طی سال‌های گذشته بیش از ۱ میلیارد دلار به‌طور مستقیم از جانب دولت در حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری شده است و این جدا از سرمایه‌گذاری‌هایی است که از طریق سایر ...

  |

  نظرات کاربران