در حال بارگذاری ...
 • آزادراه

  آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دوطرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

  حریم:  60 متر از آکس به هر طرف، مجموعا 45 متر
   


  | شناسه مطلب: 100155  نظرات کاربران