در حال بارگذاری ...
  • راه شریانی درجه یک

    معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابه جایی وسائل نقلیه موتوری برتری داده می شوند. این معابر ارتباط با راه های برون شهری را تامین می نمایند.

    راه های شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقاطع ها به دو گروه : 1- آزاد راه 2- بزرگراه تقسیم می گردند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می نماید.


    | شناسه مطلب: 100153    نظرات کاربران