در حال بارگذاری ...
  • راه

    کلیه معابری که برای عبور و مرور اختصاص یابد شامل : تمامی سطح خیابان ، جاده ، کوچه را ، راه می گویند.
    نظرات کاربران